I vår globaliserade och krympande värld är det angeläget att läkare deltar i utvecklingen, även på den internationella arenan. Läkare och patienter rör sig över nationsgränser, och det som inträffar utanför Sverige påverkar även oss här hemma.  

World Medical Associations generalförsamling antog nyligen »WMA Resolution on the protection of health care facilities and personnel in Syria«. I resolutionen kräver WMA att alla parter i konflikten i Syrien följer internationell rätt samt respekterar och skyddar sjukvårdsinrättningar och medicinsk och humanitär personal.

WMA, som består av nationella läkarorganisationer från 112 länder, har etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter som huvudfokus. Genom sin position som läkarnas internationella organisation har WMA en betydelsefull roll att uppmärksamma och protestera då övergrepp sker mot hälso- och sjukvården och dess personal. Tyvärr har WMA behövt göra det vid upprepade tillfällen de senaste åren. 

En annan huvuduppgift för WMA är att ta fram policydokument och riktlinjer om läkarorganisationernas inställning i olika frågor. Här har WMA gjort betydelsefulla insatser genom åren. 

Bland policyer som ofta citeras och kommer till användning internationellt hör Helsingforsdeklarationen med etiska riktlinjer för forskning på människor, Tokyodeklarationen med förbud för läkare att medverka till tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar samt Maltadeklarationen om hungerstrejker.  

Ett annat betydelsefullt dokument med grundläggande läkaretiska principer är WMA International Code of Medical Ethics. Ett dokument som i mångt och mycket inspirerat Läkarförbundets etiska regler. 

Ytterligare ett centralt WMA-dokument är Genèvedeklarationen, den internationella läkareden, som nu ska ses över och uppdateras. Läkarförbundet ingår i arbetsgruppen som arbetar med revisionen. Arbetsgruppen fick vid generalförsamlingens möte klartecken att arbeta vidare med ett utkast till reviderad deklaration. 

Tanken är att en ny version ska kunna antas nästa höst. Det lutar åt att Genevedeklarationen ska kompletteras med skrivningar om respekt för patientens autonomi, arbete enligt »good medical practice« och att läkare ska bidra med sina kunskaper till hälso- och sjukvårdens utveckling. Viktiga och rimliga tillägg.

Att mejsla fram dokument som kan accepteras av WMA:s många medlemsorganisationer är inte alltid en lätt uppgift. Inställningen i olika frågor varierar ofta mellan länder. Vid generalförsamlingens möte antogs till exempel »WMA Declaration of Taipei on ethical considerations regarding health databases and biobanks« (Taipeideklarationen). 

Deklarationen är resultatet av ett mödosamt och flerårigt arbete där många länder haft olika uppfattning i centrala frågor. Det har bland annat handlat om hur strikta kraven på individens samtycke ska vara. 

Deklarationen blev till slut en kompromiss. Här anges att en beslutsför individ ska lämna samtycke innan uppgifter tas in i en hälsodatabas eller biologiskt material i en biobank, men att det i nationell lag kan föreskrivas andra skydd för individens värdighet, autonomi och privatliv om lagen är antagen genom en demokratisk process som respekterar mänskliga rättigheter.

Också i andra frågor som nyligen diskuterats inom WMA – till exempel eutanasi, dödsstraff och medicinsk cannabis – finns markanta åsiktsskillnader mellan länder. Även om det inte alltid är lätt – eller ens möjligt – att nå enighet i kontroversiella frågor är diskussionen och meningsutbytet i sig viktiga. Utan dialog kommer vi inte framåt.

Dessutom känner läkaretiken inga nationsgränser. 

Vi behöver vara tydliga med att grundläggande etiska principer och mänskliga rättigheter måste respekteras även internationellt. Den som har möjlighet att påverka har en moralisk skyldighet att göra det. Det som händer internationellt angår oss, och vårt deltagande spelar roll. Läkarförbundet fortsätter därför att aktivt engagera sig i WMA och viktiga europeiska läkarorganisationer.