Läkarförbundet inleder 2017 med centrala förhandlingar med Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Majoriteten av Läkarförbundets medlemmar berörs av det nya avtal som ska förhandlas fram. Strax före jul utbytte Läkarförbundet och SKL sina målinriktade yrkanden. Inom kort inleds skarpa förhandlingar. Det nu gällande fyraåriga avtalet löper ut den 31 mars. 

Läkarförbundet driver frågan om att lön och anställningsvillkor ska motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare. Lönen ska också vara individuell och differentierad. Ett modernt och hållbart arbetsliv förutsätter att arbetsvillkor blir mera flexibla och anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar. 

I ett långt arbetsliv är det viktigt att kunna anpassa arbetet efter livssituationen. Individens förutsättningar  kan vara mycket olika vid graviditet, föräldraskap eller när man blivit äldre. Möjligheterna att arbeta längre skulle öka om det var möjligt för äldre läkare att på egen begäran bli befriade från jour och beredskap nattetid. För att öka mångfalden av arbetsgivare och arbetsmöjligheter måste också hindren för att kombinera arbete hos flera arbetsgivare undanröjas. 

Det är genom läkarkåren som hälso- och sjukvården kan nå sina mål, men då krävs investeringar. Läkares arbetsförutsättningar, lön och villkor samt kompetensutveckling måste stärkas. Inför kommande plädering av våra yrkanden har Läkarförbundet bra argument att hämta från kartläggningar som bland annat rör fortbildning och arbetstider. 

Läkarförbundets återkommande fortbildningsenkät, som presenterades i december, visar en oroväckande trend över hur läkarnas deltagande i fortbildning stadigt sjunker. Det har gått för långt, och huvudmännen och arbetsgivarna behöver avsätta mera resurser och tid för fortbildning. Kompetensutveckling är en investering och behöver ske systematiskt och vara en del av verksamheten.  

Vårdens arbetssätt måste även effektiviseras så att läkares professionella kunskap kan användas på ett optimalt sätt. Vi har inte råd med tidsödande krångel i obsoleta IT-system eller att lägga onödig tid på administrativa uppgifter som stjäl tid från patientmöten. Uppgifter som bättre sköts av professionella administratörer. 

Förra året genomförde Läkarförbundet omkring hälften av den turné som vi kallar Sverigeronden, en rundresa till hittills 13 av landets 21 landsting och regioner i Sverige. Här har vi träffat politiker, i majoritet och opposition, samt landstingsledningar. Detta är ett arbete som sker i samverkan mellan lokala och centrala delar av förbundet. 

Med ansvariga politiker och tjänstemän har det bland annat förts samtal om professionens inflytande över sjukvården, arbetsmiljö, det medicinska ansvaret, patientansvariga läkare, fortbildning, primärvårdens förutsättningar och behovet av ett samlat och läkarlett ledarskap. Sverigeronden fortsätter att tuffa vidare i de för vården så viktiga landstingsparlamenten under 2017.

Vi har många frågor på vår agenda, och det är viktigt att läkarkåren deltar aktivt i både aktuella och svåra diskussioner. Den 29 mars i år anordnar Läkarförbundet och Läkartidningen en konferens om läkarassisterat självmord. På gästlistan finns företrädare för Kanadas läkarförbund. Deras synpunkter och erfarenheter kan ge värdefulla insikter i denna svåra medicinetiska fråga emedan Kanada nyligen infört dödshjälp enligt den så kallade Oregon-modellen.

Även i år kommer Läkarförbundet att ge fortsatt hals mot bristen på vårdplatser. En beläggningsgrad som alltför ofta överstiger 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare många gånger tvingas till orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkarförbundet fortsätter likaså att driva frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL). PAL skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom bättre utnyttjande av resurser.  

Läkarförbundet arbetar för en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård och för att främja läkarkårens utbildningsmässiga, professionella och ekonomiska intressen. Sålunda önskar jag att vi läkare under 2017 tillsammans fortsätter att hjälpas åt att ta vara på våra möjligheter att påverka utvecklingen för alla läkare och patienter i en gynnsam riktning.