Ordspråket säger att »Otack är världens lön«. 
Att sällan få respons för det goda och slitsamma som utförs skulle man tillspetsat kunna uttrycka läkarnas arbete som den ibland beskrivs i den mediala debatten. Andra realistiska bilder behöver ges utrymme, personliga narrativ ta plats. 

»Trygg vård«. Så heter Läkarförbundets nya webbplats, som lanseras den här veckan. Här ska medlemmarnas erfarenheter av sin läkargärning i vardagen beskrivas, spridas och diskuteras.

 På »Trygg vård« ska Läkarförbundet presentera läkares vardagliga arbete och insatser för patienter och deras anhöriga. Syftet är att öka förståelsen för läkares arbetsinsatser och arbetsvillkor, men också ge igenkänning kollegor emellan.

Läkare har det medicinska ansvaret i vården, och dagens kapacitetsbrist gör att vi behöver fatta svåra beslut om prioriteringar, vilket ofta skapar etisk stress. Blir trycket på vårdens personal för hårt ökar också misstagen och patientsäkerheten äventyras. 

Läkarförbundets medlemmar vittnar om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet. Som medicinskt ansvariga har läkare en utsatt position med stort ansvar och många gånger små möjligheter att påverka arbetssituationen. En alltmer pressad arbetsmiljö ökar också risken för att läkarnas arbetskapacitet minskar och den egna ohälsan ökar.

Vi måste också ha ett arbetsliv som anpassas efter olika förutsättningar. Även här behöver vi visa hur skilda grupper behöver arbeta under olika villkor. Äldre läkare kan med sin kunskap och kompetens exempelvis motiveras att stanna längre i arbetslivet om lön och arbetsvillkor uppmuntrar till fortsatt engagemang. Arbetsvillkoren behöver vara mer flexibla och anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar. 

Läkarförbundets yrkanden i årets avtalsrörelse med Sveriges Kommuner och landsting och Pacta handlar huvudsakligen om att förbättra arbetsvillkor, arbetsmiljö och att erhålla en god ersättning i paritet med det medicinska ansvaret. Lön handlar om hur vars och ens arbete värderas. Att fastställa ett centralt lägsta utrymme för lönepåslag har blivit en väsentlig fråga i kommande förhandling. Den tvååriga testperioden med sifferlösa avtal har inte frestat till fortsättning. För stora grupper läkare har det inte fungerat tillräckligt bra. 

Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och beredskap har ökat och påverkar läkares arbetsliv väsentligt. Möjligheterna att delta i arbetet nattetid varierar också i olika faser av arbetslivet. 

Gravida borde på egen begäran ha rätt till befrielse från jourtjänst kvällar, nätter och helger när bemanningen är låg och arbetsbelastningen hög. 

Frågan om huruvida läkare arbetar mycket eller lite har haft ett rätt självklart svar för mer insatta personer. Debatten har dock hittills saknat hårda fakta och detaljerade siffror. Det har till och med hävdats att vårdens brister beror på att läkare inte arbetar tillräckligt. På Läkarförbundets uppdrag har konsultföretaget PwC därför undersökt om läkares arbetstider stödjer kraven på en kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård. Resultatet är tydligt. Läkare arbetar som kollektiv 41,1 timmar per vecka efter borträknat ledighetsuttag. Landstingen får ut fler arbetade timmar av läkare än av någon annan personalgrupp med annan arbetstidsmodell. Räknas dessutom beredskapen in arbetar läkarkollektivet över 44 timmar per vecka netto.

Att läkare arbetar mycket är avgörande för en fungerande sjukvård – det gäller både på mindre enheter i glesbygd och på högspecialiserade universitetskliniker. Men det är ett arbete som måste ersättas fullt ut. I dag är vissa delar för lågt ersatta. 

Tyvärr har läkarkåren ofta tvingats kompromissa med den viktiga återhämtningen för att få vårdverksamheten att gå ihop. Så kan vi inte längre ha det. Läkarnas egen hälsa är direkt avgörande för förmågan att kunna ge patienterna en fullgod vård, och vi måste visa upp hur vi har det på jobbet.

I 2017 års avtalsrörelse förhandlar nu Läkarförbundet om att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön samt att justera både lön och ersättningsnivåerna för jour och beredskap.