Det ska vara lätt att göra rätt. Så heter Läkarförbundets folkhälsopolitiska program. För oss är det avgörande att läkarens kunskap ska tas tillvara och användas aktivt för att minska sociala klyftor och utanförskap. Vi har i vår professionella vardag en naturlig roll i mötet med patienter och samhällsmedborgare. Men det är utifrån det breda samhällsansvaret som ansatsen måste tas, där alla samhällsaktörer samverkar strukturerat för en bättre folkhälsa. Det är vår ingång när de nationella folkhälsostrategierna nu tas upp till diskussion.

Kommissionen för jämlik hälsa arbetar på regeringens uppdrag med det folkhälsopolitiska ramverket. Arbetet syftar till att analysera vilka verktyg som behöver tas fram för att stärka dagens folkhälsoarbete för att minska sociala klyftor i samhället. I det senaste delbetänkandet pekar de ut flera viktiga utvecklingsområden: bland annat betonar de behovet av ett sektorsövergripande arbete där flera samhällsaktörer samverkar. Det är positivt, för om vi på allvar ska kunna minska de sociala klyftorna i samhället krävs att fler tar ansvar för folkhälsoarbetet, även utanför den traditionella primärvårdens hägnader. 

Läkarförbundet betonar att folkhälsoarbetet måste utvecklas utifrån ett kunskapsorienterat perspektiv för att få effekt. Särskilt måste huvudmännen skapa förutsättningar för att professionerna ska kunna arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv. Med dagens stressiga arbetsmiljö är det svårt för den enskilde läkaren att stötta patienten utifrån ett förebyggande perspektiv. Kanske är det också här som kommissionen inte når hela vägen fram. Läkarförbundet har tidigare varit kritiskt till att professionen inte bjudits in i arbetet. Vi menar att läkare både kan och måste bidra till en jämlik hälsa hos befolkningen, dels utifrån sin medicinska kompetens men också för att läkaren ständigt lär känna medborgaren i patient–läkarrelationen. Här finns fortfarande jobb att göra. 

I vårt folkhälsopolitiska program konstaterar vi bland annat att grundutbildningen på läkarlinjen måste lägga vikt vid hur läkaren kan initiera, motivera och medverka till att nå särskilt utsatta grupper. Det står klart att allt folkhälsoarbete måste grunda sig i individens eget ansvar och vilja att stärka sin hälsa, men det ligger också på läkaren att nå fram för att ge rätt verktyg och förutsättningar till den enskilde patienten. 

Läkarförbundet betonar särskilt socialmedicin och arbets- och miljömedicin som viktiga kunskapsområden. Samtidigt är trenden allt färre specialister inom dessa områden. Ska vi lyckas få ordning på folkhälsan måste därför förutsättningarna för fler specialister inom dessa bristyrken mejslas fram. 

Kommissionen lyfter fram behovet av insatser på det tidiga livets villkor. Det glädjer oss. Vi har länge menat att erfarenheter från MVC, BVC, familjecentraler och skolhälsovården måste tas till vara. Med dagens uppdelning av ansvar på olika huvudmän, utan transparens dem emellan, är det svårt att få en helhetsbild av barn och ungas folkhälsostatus. Den ena handen riskerar att inte veta vad den andra gör. Det är inte acceptabelt. En mer systematisk förstärkning av den medicinska kompetensen i kommunerna är nödvändig för att hålla ihop en evidensbaserad hälsovård för våra unga.

Det sektorsöverskridande perspektivet är också viktigt för att nå Sveriges arbetsplatser. Vi menar bland annat att företagshälsovårdens arbete borde stärkas och utvecklas. Många vittnar i dag om en allt stressigare och tuffare arbetsmiljö i hela samhällssektorn. Skulle vi få till ett större förebyggande folkhälsoansvar i företagshälsovården skulle det också kunna vara en brygga från den offentligt bedrivna vården till arbetsplatsen. 

Kommissionen för jämlik hälsa har kommit en bit på vägen: färre mål och bättre målstyrning är positivt. Läkarförbundet vill givetvis mer, och kommer i sitt remissvar att bidra till att stärka kommissionens arbete ytterligare. En god hälsa i befolkningen gynnas dock av delaktighet och gemenskap och av att hela samhällssektorn gemensamt tar ansvar för en bättre hälsa och för att öka individens medvetenhet kring riskbeteenden. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt!