För att bemanna den svenska hälso- och sjukvården från norr till söder, i stad och på landsbygd och inom alla specialiteter behövs det många händer, huvuden och hjärtan. De senaste årens tillskott av läkare utbildade utanför Sveriges gränser är både välbehövligt och berikande. Av de 2 579 läkare som fick svensk legitimation 2015 var 1 509 (59 procent) utbildade utanför Sverige. Gruppen är en mix av studenter från Sverige som läst till läkare i andra EU/EES-länder, läkare som kommit till Sverige som flyktingar och forskande läkare som kommer till Sverige för en postdok eller professur. Det finns också en stor grupp läkare utbildade både inom och utanför EU/EES som aktivt rekryterats av landsting och regioner för att säkra kompetensförsörjningen. 

För att kompetensen hos de läkare som kommer till Sverige ska komma hälso- och sjukvården till del är det viktigt att vägen till svensk legitimation är patientsäker, rättssäker och snabb. För läkare med utbildning från länder utanför EU/EES har vägen till svensk legitimation varit snårig och svårbegriplig. Riksrevisionen visade 2011 att snittiden till legitimation varit orimligt lång, 2,7 år för specialister och uppemot 6 år för läkare utan specialistkompetens. 2016 gjorde Socialstyrelsen därför om sin process, och de allra flesta läkare med examen från ett land utanför EU/EES kommer nu att få svensk legitimation genom att genomgå det nyframtagna kunskapsprovet och en praktisk tjänstgöring. 

Kunskapsprovet, som tillhandahålls av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen, är helt nytt och utvecklas fortfarande. Den teoretiska delen har genomförts två gånger och den praktiska en gång, och hittills är det ett fåtal läkare som klarat sig igenom hela provprocessen och nu kan gå vidare till praktisk tjänstgöring. 

Att utforma en kompetensvärdering som lägger ribban lagom högt är inte lätt. Läkarförbundet har tillsammans med föreningen Framtida vårdpersonal, som utgörs av vårdpersonal med examen från länder utanför EU/EES, framfört flera förbättringsförslag. Förlängning av provtiden genomförs då många helt enkelt inte hunnit läsa och tillgodogöra sig innehållet i frågorna, som är på svenska. De läkare som blev underkända vid de första två provtillfällena kommer inte behöva räkna in dessa tillfällen i de maximalt tre försök de har på sig att klara det teoretiska provet och två försök för det praktiska, eftersom de testat ett nytt prov. Läkarförbundet är också inbjudna till Umeå universitets referensgrupp för den fortsatta utvecklingen av kunskapsprovet. 

För att underlätta de enskilda läkarnas möjlighet att klara kunskapsprovet har Läkarförbundet också tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och landsting) ansökt om främjandemedel från arbetsförmedlingen för att kunna ta fram en webbaserad preparandkurs inför kunskapsprovet. Alla ska inför kunskapsprovet vara så väl förberedda som möjligt så att det blir kunskap och förmåga som värderas snarare än kännedom om testformat och sätt att formulera frågor. 

Avseende den praktiska tjänstgöringen är mycket ännu oklart. Läkarförbundet arbetar för att praktikplatserna ska fördelas nationellt så att de enskilda läkarna inte ska behöva leta efter platser. Vi arbetar också för att den praktiska tjänstgöringen, likt AT och ST, ska föreskriftsregleras.

Läkarförbundets arbete handlar inte bara om den formella vägen till legitimation. När man är ny i Sverige är det viktigt att få ett kontaktnät, få in en fot i hälso- och sjukvården och lära sig svenska i en kontext. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för nya kollegor – oavsett var de är utbildade. Läkarförbundet har startat ett fadderskapsprogram som en kollegial social erfarenhet och som hjälp och introduktion till arbetslivet i Sverige. Vår första grupp har börjat träffas i Stockholm. Sylf (Sveriges yngre läkares förening) har startat flera språkkaféer, Upplands allmänna läkarförening har en studiegrupp inför kunskapsprovet och andra lokalföreningar organiserar speciella medlemsträffar för läkare utbildade utanför EU/EES. Det lokala engagemanget är viktigt, och att engagera sig i nya kollegor är både ett sätt att hjälpa andra och vidga sina egna vyer!