Lika rättigheter och möjligheter för män och kvinnor borde vara en självklarhet i dagens samhälle, så även bland läkare. Nyligen släppte Saco en rapport om skillnader i livslön mellan män och kvinnor i olika akademikeryrken. Beräkningarna visar att kvinnliga läkare tjänar 0,7 miljoner, eller tre procent, mindre än sina manliga kollegor. Omräknat till genomsnittlig månadslön ligger skillnaden på 880 kronor per månad. Detta är oacceptabelt. Orsakerna och lösningarna är flera, och vi måste alla hjälpas åt att komma till rätta med problemet. 

Läkarförbundet följer kontinuerligt läkarnas löneutveckling i olika karriärstadier. Dessa kartläggningar visar att kvinnor ligger något lägre än män i samtliga karriärstadier, även om skillnaderna i faktiska krontal är relativt små. Lönesättning och utveckling ska vara sakligt grundad, och kön ska inte vara en faktor. Arbetstagare ska heller inte missgynnas under graviditet och föräldraledighet, utan ha en löneutveckling i paritet med tidigare prestationer. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för jämställda löner, och det är viktigt att vi som är engagerade i läkarföreningarna runt om i landet ligger på och ser till att de tar sitt ansvar. 

Skillnader i faktisk lön mellan manliga och kvinnliga läkare kan inte ensamt förklara skillnaderna i livslön. En annan förklaring ligger i mäns och kvinnors karriärprogression. Läkares karriärgång innebär betydande lönelyft i samband med legitimation, specialistkompetensbevis och överläkartjänst. Ju snabbare vi når nästa steg, desto fler år på högre inkomstnivåer och därmed högre livslön. 

Läkarförbundets egna undersökningar har visat att kvinnor i varje karriärsteg har en längre genomströmningstid än män. Eftersläpningen pågår under hela perioden från examen till specialistbevis, en resa som totalt tar drygt ett år längre tid för kvinnor än för män. Resultatet blir att kvinnor inte har möjlighet till lika många yrkesverksamma år som män i de högre inkomstnivåerna, vilket även får effekter på pension och livslön. 

Att kvinnor har en långsammare karriärprogression än män har flera förklaringar. Kvinnor tar, särskilt under ST, ut avsevärt längre föräldraledighet än män. Kvinnor arbetar också deltid i högre utsträckning än män. Allt detta minskar kvinnors närvaro på arbetsplatsen och riskerar därför att fördröja kvinnors karriärprogression. Just vår närvaro på arbetsplatsen får stora konsekvenser livslönemässigt och är ofta beroende av individuella val. Valen ska vi så klart kunna göra baserat på hur vi själva vill ha det, men det är viktigt att vi har bra information till grund för våra val. Läkarförbundets rapport om kvinnors och mäns karriärprogression är en viktig del i detta informationsarbete. 

Läkarförbundets ambition är att bistå med information så att alla läkare kan göra informerade val om tjänstgöringsgrad,  föräldraledighet och annat som påverkar livslönen. Valen kommer dock fortsatt att vara upp till varje läkare. Informera dig därför om vad som gäller och hur din livslön kommer att påverkas av de val du gör. 

Vägen mot jämställda löner för läkare är krokig. För att komma framåt krävs att arbetsgivare, Läkarförbundet och vi arbetstagare hjälps åt. Om vi  jobbar tillsammans och alla tar sin del av ansvaret kan vi utplåna de osakliga löneskillnaderna.