Efter flera månaders intensiva förhandlingar har Läkarförbundet och arbetsgivarparterna SKL och Pacta kommit överens om ett nytt centralt kollektivavtal. Avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett garanterat lägstalöneutrymme på 6,5 procent under tre år, och berör 27 000 av Läkarförbundets 50 000 medlemmar. 

Det har varit en viktig avtalsrörelse för Läkarförbundet. För oss har det varit nödvändigt att få till ett avtal som tydligt tar sikte på ett hållbart och modernt kollektivavtal som prioriterar läkarnas ofta svåra och hektiska arbetssituation. Läkarförbundet har också nått framgångar, särskilt kring jour och beredskap. För första gången sedan 1979 höjs faktorerna för bunden tid vid beredskap i det centrala avtalet. Det är förhoppningsvis ett första steg i att förbättra ersättningen för bunden tid vid beredskap. Dessutom sänks gränsen, från tidigare 150 till 130 timmars tjänstgöring per månad, för när man kan få kontant ersättning för intjänad ledighetstimme under beredskapstiden.

Läkarförbundet har också på senare tid sett att arbetsgivare börjat säga upp de lokala avtalen. I de lokala avtalen har vi ofta lagt ett förhandlingsvärde. Vi har därför drivit och nått framgång med att de lokala avtalen nu ska ses över centralt. Parterna ska fram till oktober 2019 följa upp konstruktion och ersättning i de lokala jour- och beredskapsavtalen. Syftet blir att jämföra med centrala avtalets bestämmelser och hur förändringarna, bland annat kring ersättningsnivåer, kan påverka verksamhet och läkares arbetsmiljö. Arbetet har ett hållbart, modernt och längre arbetsliv som mål. För arbetsmarknadens parter ska det vara en självklarhet att prioritera läkarnas arbetsmiljö. Läkarförbundet kommer se till att detta arbete prioriteras.

Många har bidragit till det kollektivavtal som nu är på plats. En viktig och avgörande faktor för att bygga förbundets argumentation och visa på läkares insats i vården var att inför avtalsrörelsen undersöka läkarnas arbetstid. I grunden handlar det om att ta fram en rättvisande bild av hur läkare jobbar. Det gällde både utifrån nuvarande jouravtal, och hur mycket sjukvård arbetsgivaren får ut av nuvarande system. En oberoende aktör fick därför Läkarförbundets uppdrag 2016 att kartlägga läkares arbetstider. Studien visade att läkare arbetar över normal arbetstid. Som grupp arbetar läkare i snitt 41,1 timmar i veckan, även efter uttag av kompensationsledighet. För arbetsgivaren är systemet därmed ekonomiskt gynnsamt med stora möjligheter till en flexibel användning av tillgängliga läkarresurser utifrån patienternas behov. Dygnet runt, året om. Den kartläggningen har varit ett viktigt redskap i avtalsrörelsen, och kunde inte ha genomförts utan stöd och hjälp från läkarförbundets lokalföreningar.

»Trygg vård« har varit förbundets kampanjsajt under avtalsrörelsen. Syftet har varit att visa på den stundvis tuffa arbetssituation som är en vardag för många av läkarna i dag. Sajten har varit mycket välbesökt under avtalsrörelsen. Här har många medlemmar vittnat om att arbetsbördan har ökat. Det är i dag ett högt arbetstempo, dålig bemanning och det finns en stark rädsla i läkarkåren för sämre patientsäkerhet. Samtidigt har läkare på kampanjsajten visat på stolthet över sitt arbete och arbetet med sina kollegor. Det är viktigt att vi läkare beskriver hur vår arbetssituation ser ut, inte för att gnälla utan för att skapa en rättvis och rimlig debatt kring bilden av våra arbetsvillkor.

Vi har i grunden en stolt läkarkår i Sverige, men som allt oftare beskriver en dålig arbetsmiljö och etisk stress. Vi har därför arbetat stenhårt under avtalsrörelsen för att åstadkomma goda villkor och ett modernt, hållbart och långt läkararbetsliv. Det här kollektivavtalet är ett bra steg i den riktningen. Nu gäller det att kontinuerligt fortsätta arbetet och vända trenden. Inte minst handlar det om att skapa förutsättningar för att vi läkare ska kunna fortsätta att ta det medicinska ansvaret. Vi ska kunna erbjuda patienter och medborgare en sjukvård av hög kvalitet och tillgänglighet, dygnet runt, årets alla dagar.