Läkarintyg och sjukförsäkringen har debatterats flitigt under en tid. Människor känner oro för hur Försäkringskassan hanterar deras ohälsa. Det är hög tid att vi benar upp hur det fungerar och framför allt hur vi vill att det ska fungera.

Hälso- och sjukvårdens uppgift är att ge dig alla medel och kraft så att du håller dig frisk, främst med dig i fokus men också för att du ska kunna bidra till din och allas vår välfärd. När du söker vård ska vi i professionen förse dig med allt stöd som du behöver för att hålla dig frisk. Men vad händer om du av något skäl, som sjukdom, belastning eller olycka, förlorar ditt välbefinnande, din hälsa, och inte förmår delta i samhället och inte kan arbeta? Du blir sjukskriven genom vår allmänna sjukförsäkring – en del av det svenska trygghetssystemet.

Då behöver du en medicinsk, kirurgisk eller psyk-iatrisk diagnos. Notera detta. Utan diagnos in-gen sjukskrivning, oavsett hur du mår. Mår du lika dåligt eller kanske till och med sämre på grund av annan ohälsa och/eller »livet« så har du ingen rätt att få ersättning genom sjukförsäkringen. Allt ska baseras på en medicinskt nedsatt arbetsförmåga. Läkarens uppdrag blir att bedöma din arbetsförmåga och dess koppling till en diagnos. 

Mår du lika dåligt och inte har en diagnos så får du inget stöd av försäkringen och riskerar ditt jobb och din hälsa. De redan svaga som inte kan ta tillvara sina intressen riskerar att fara mest illa av detta. Det finns med denna syn i försäkringen en uppenbar risk dels att vi medikaliserar människors hälsa, dels att vi marginaliserar de redan svaga, vilket ger en uppenbar risk för en alltmer ojämlik sjukförsäkring.  

I enkla och medicinskt entydiga fall, som lunginflammation eller operation av till exempel ljumskbråck, är det diagnosen och funktionsnedsättningen som tydligt avgör din nedsatta arbetsförmåga. I komplexa och långvariga fall, speciellt vid psykisk ohälsa och långvarig värk från muskler och leder, är det många faktorer som bidrar till vad som är och blir just din arbetsförmåga. Då betyder de medicinska skälen allt mindre och den fysiska och psykiska arbetsmiljön och dina egna resurser alltmer för om du kan arbeta eller inte. 

Just nu läggs allt mer fokus på att vården måste tillfredsställa kraven från Försäkringskassan för att se om du har rätt till ersättning eller inte. Allt högre krav på att säkerställa medicinska samband. Det i en vård med ökande läkarbrist, alldeles för lite tid i mötet med dig, och som tar tid från andra patienter med större medicinska behov. Försäkringen lägger just nu allt mindre fokus på att hitta en försäkring som fungerar för alla, främst patienten, som utgår från dig och vårdens förutsättningar.  Allt utifrån att försäkringens främsta uppgift är att säkerställa att du har medicinska skäl för att få vara sjukskriven. En dia-gnos som förklarar din situation till 100 procent, allt enligt lag och förordningar.

Vi behöver tänka om. Vi måste sätta dig i fokus. Snabb hjälp i vård och på arbetet med enkel och tydlig kommunikation måste till. Försäkringskassan ska ha en förutsägbar hantering. Vi behöver diskutera individualiserad handläggning och försäkringens medicinska enögdhet. Det är fortfarande så att majoriteten av alla nya sjukfall berör sjukdom hos individer som återgår till arbetet inom förväntad tid utan stöd och hjälp. Vi kan inte, som vården ser ut i dag, utgå från krav som egentligen bara är av betydelse för Försäkringskassan och någon enstaka procent av alla sjukskrivna. Hanteringen måste vara transparent och begriplig för dig som sjukskriven.

Därför är allt högre krav på kvalitet och detaljer i läkarintygen ingenting som egentligen hjälper dig eller hälso- och sjukvården. Det ökar i stället osäkerheten hos dig och förvärrar bara situationen i en redan underdimensionerad primärvård, psykiatri och annan vård. Det förlorar alla på.

Sluta sätt fokus på försäkringens juridiska kvalitetskrav och den medicinska enögdheten. Låt oss sätta oss ner tillsammans – Försäkringskassan, regeringen, landstingen och vi som företräder läkare som sjukskriver. Vi kan och måste skapa en bättre och fungerande sjukförsäkring som hjälper din unika situation. Det vinner alla på.