En bra ålderdom med en hygglig pension är viktig, även om vi trivs i vårt yrke och arbetar längre upp i åldrarna jämfört med normalbefolkningen. Pensionssystemet upplevs dock ofta som krångligt och svårgenomträngligt. Är Pensionsmyndighetens app inte den du använder flitigast är du i gott sällskap. 80 procent av oss öppnar visserligen det orangea kuvertet, men det är tveksamt om det är ett betingat beteende att öppna post som är ställd till oss eller om det är för att botanisera i innehållet. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Sifo har många svenskar dålig kunskap om nivån på sin framtida pension. Andra studier visar också att det är få som överhuvudtaget känner till tjänstepensionen, och att det är facket som förhandlar fram pensionsavtal för sina medlemmar. Faktum är att tjänstepensionen beräknas stå för en betydande del av din framtida pension, och det är genom förhandlingar mellan Läkarförbundet  och arbetsgivaren som tjänstepensionsavsättningarna bestäms. Som medlem kan du också få råd och stöd kring hur tjänstepensionen fungerar.

Läkarförbundet förhandlar tjänstepension för offentliganställda medlemmar genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). De vanligaste avtalen för våra medlemmar är de så kallade KAP-KL och AKAP-KL. KAP-KL gäller för dem som är födda 1985 och tidigare och AKAP-KL för dem som är födda 1986 och senare. Vi förhandlar också pensionsavtal för medlemmar som jobbar i privat sektor med liknande villkor som för de offentligt anställda.

KAP-KL innehåller både en förmånsbestämd och en premiebestämd ålderspension. AKAP-KL är helt och hållet en premiebestämd pension. Det innebär att arbetsgivaren löpande betalar in en premie, en summa pengar som beräknas utifrån lönen, som den anställda själv bestämmer hur den ska placeras. Förmånsbestämd ålderspension tjänas in på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp och ger en månatlig och livsvarig andel av lönen när du går i pension. Avtalen har olika konstruktion, men för bägge gäller att pensionen påverkas av hur mycket och hur länge vi arbetar. Deltidsarbete – särskilt de sista åren i arbetslivet för dem som är födda före 1985 – kan ge en obehaglig överraskning.

Läkarförbundets mål i förhandlingarna är att uppnå bra och välfungerande tjänstepensionsavtal som också ökar tryggheten för våra medlemmar innan pensionen tas ut. Bland annat har vi uppnått att du som medlem får räkna in lönebortfallet i den pensionsgrundande inkomsten ifall du blir sjuk eller när du är föräldraledig. Det skapar en ökad trygghet att inte behöva oroa sig för hur detta skulle kunna påverka den framtida pensionen. Det tycker vi är viktigt. 

Det senaste året har vi även lyckats förhandla fram flera andra förbättringar. En av de kanske viktigaste är sänkta pensionsavgifter. Det betyder i praktiken att för de omkring 18 miljarder kronor som sätts av till kollektivavtalade tjänstepensioner inom landstingskommunal sektor blir det mer i pension för de anställda. I genomsnitt sänks avgifterna för fondförsäkring med cirka 12 procent. Samtidigt införs ett efterlevandeskydd i AKAP-KL som gäller om en arbetstagare avlider under anställningen eller inom 6 månader efter att anställningen avslutats. 

Från och med 2018 blir det också möjligt att välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivarna om du löneväxlar till pension. Det gäller för samtliga av de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA (äldre pensionsavtal). Där-med öppnas utbudet med låg förvaltningskostnad även för löneväxlingssparande i separat försäkring. 

Förutom att arbeta för lägre avgifter och bättre villkor i avtalen i allmänhet, arbetar Läkarförbundet också för att öka avsättningen till tjänstepensionen. Det behövs då tjänstepensionen står för en större andel av den samlade ålderspensionen. Som ensam individ står man sig slätt i dessa förhandlingar. Det du ska kunna räkna med är att vi fortsätter arbetet med att förhandla fram bra pensionsavtal för dig som medlem. Vår styrka vid förhandlingsbordet avgörs dock av kollektivets styrka, och det betyder att så många som möjligt behöver vara medlemmar.