Mångfald är positivt på många sätt – och för många delar av samhället. Det gäller även behovet av en mångfald av olika vårdgivare i svensk sjukvård. Läkarförbundet har välkomnat utvecklingen med fler företag av olika art och storlek och vill att denna utveckling fortsätter och inte tvärbromsar på grund av ogenomtänkta populistiska lagändringar och vinstförbud. Vi behöver fler och inte färre läkare som småföretagare. Idéburna organisationer och större vårdföretag har även de en stor roll för att utveckla sjukvården.

Den svenska sjukvården har många goda sidor och bra resultat i internationella jämförelser, men sticker ut negativt i tillgänglighet, kontinuitet och andel läkare verksamma i öppenvård. Läkarförbundet ser ett behov av en primärvårdsreform som hämtar inspiration från främst Danmark och Norge. Det skulle öka patienternas tillgänglighet till en god vård med hög kvalitet och kontinuitet. Just kontinuitet är en kvalitetsfaktor som i Sverige kommit i skymundan för byråkratiska påfund från tjänstemän och politiker utan sjukvårdskunskap, men med många idéer som varierar över tid.

Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande. I våra grannländer finns, förutom ett väl fungerande primärvårdssystem inom allmänmedicin, även en större andel specialiserad öppenvård. Det ger betydligt kortare köer och god kontinuitet i utredning och behandling av sjukdomar som inte kan behandlas inom en allmänmedicinsk ram. En utbyggnad och förstärkning av den öppna vården utanför sjukhusen är ett viktigt led i att förbättra effektiviteten i den svenska sjukvården. Det gör att den specialiserade vården kan möta patienten utanför sjukhusen. Den kan även bidra till förbättrad samverkan med primärvården. Andra vårdgivare än landstingen ska även ha möjlighet att delta i utbildning och forskning.

Primärvården och den öppna specialiserade vården bör utgå från ett nationellt uppdrag, men kunna anpassas efter regionala och demografiska förhållanden. Finansiering och principer för ersättningar bör utgå ifrån en tillitsbaserad styrning mot kvalitet med samma villkor för alla vårdgivare, oavsett om det är landstingsdriven verksamhet eller ej. Givetvis ska landstingen ha insyn och möjlighet att kontrollera kvalitet och resursanvändande på lika villkor oavsett driftsform.

Även mer av slutenvården bör kunna bedrivas i privat regi. Det främjar patientnöjdheten, bidrar till bättre resursutnyttjande och kan bidra till god arbetsmiljö för de anställda. Även här kan vi låta oss inspireras av våra nordiska grannar, där en större andel vård bedrivs i annan regi än landsting/stat med hjälp av privata vårdgivare och idéburna organisationer. 

Många olika arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften. Genom att arbeta för en god arbetsmiljö kan man såväl utveckla medarbetarnas hälsa och trivsel som främja kvaliteten i verksamheten. Ett större utbud av arbetsgivare ger vårdprofessionerna alternativa karriärvägar, nya möjligheter till professionell utveckling och adekvat lönesättning samt möjlighet för läkare att verka som egna företagare. 

För att kunna erbjuda en jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen behövs en mångfald av olika vårdgivare. Det bidrar till förbättrad folkhälsa och ökad medicinsk kvalitet, främjar patientfokus, stärker patienternas valmöjligheter och ökar kontinuitet och tillgänglighet samt stärker effektiviteten. 

Att Sverige, som ligger i topp inom OECD vad gäller antal läkare per capita, har så dålig tillgänglighet och kontinuitet är oacceptabelt. Sveriges läkare måste få möjlighet att hjälpa fler patienter snabbt och effektivt.