För några år sedan tog Läkarförbundets fullmäktige beslut om att arbeta mer aktivt med medlemsrekrytering, och detta arbete bär nu frukt. Vi är ett förbund som växer i medlemsantal och vi syns, vi påverkar och vi tar ansvar. En del av de medlemmar vi välkomnat har kommit till Sverige med en utbildning och legitimation de erhållit utanför EU. Tyvärr ser vi att det under lång tid har varit svårt för läkare som inte har legitimation från ett EU-land att kunna börja arbeta som läkare i Sverige. Vi jobbar därför tillsammans med arbetsgivarsidan och Arbetsförmedlingen för att göra vägen till svensk legitimation och svenskt specialistbevis tydligare och smidigare.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Läkarförbundet beviljades våren 2017 så kallade främjandemedel för att utveckla och förbättra snabbspåret för hälso- och sjukvårdspersonal. Under hösten 2017 gjordes utredningen »Vägen till svensk legitimation inom hälso- och sjukvård – en kartläggning av behov och insatser«. Den omfattar en beskrivning av legitimationsprocessens olika steg, en analys av individernas behov i de olika stegen, en kartläggning av vilka insatser som finns och en analys av hur väl insatserna möter behoven.

Analysen visar att förutsättningarna behöver förbättras inom flera områden. Insatser för introduktion och orientering i den svenska hälso- och sjukvården, yrkesspecifika stödinsatser i förberedelserna inför de olika kunskapsproven och möjlighet att tillägna sig och träna yrkessvenska är några områden som behöver förstärkas. 

Baserat på slutsatserna i analysen och med ambitionen att nå så många som möjligt, även de som bor utanför storstäder eller universitetsstäder, har SKL och Läkarförbundet initierat tre webbaserade insatser. Målet är att de ska komma i bruk redan före sommaren.  

  • I samarbete med Karolinska institutet har ett koncept med en webbaserad introduktionskurs till svensk hälso- och sjukvård utvecklats. Kursen är designad för att vara tillgänglig för så många som möjligt med en utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning som har grundläggande kunskaper i svenska. Kursen syftar till att ge en introduktion och orientering till den svenska sjukvården inför t ex praktik samt vidare förberedelser inför de olika kunskapsproven.
  • I samarbete med Umeå universitet pågår ett arbete för att möta behovet av struktur och stöd för självstudier inför kunskapsprovet för läkare. Arbetet kommer att resultera i en instuderingsguide för de utlandsutbildade läkarna, ett handledarstöd och filmmaterial som visar hur det praktiska provet går till. 
  • En kommunikationssatsning med utveckling och marknadsföring av webbplatsen vägentilljobben.se
  • fortsätter under 2018. De övergripande målen med satsningen är att bidra till en samlad och likvärdig kommunikation av snabbspåren i syfte att fler arbetsgivare ska erbjuda auskultation/praktik och att handledare ska få stöd i att utföra sina uppdrag. Denna satsning kommer att resultera i bättre information om praktikplatser/praktiska tjänstgöringsplatser som är tillgängliga före och efter kunskapsprovet.

Glädjande nog har Läkarförbundet dessutom fått nya främjandemedel för 2018, dels tillsammans med SKL och dels tillsammans med Vårdföretagarna. För att komplettera de satsningar som påbörjades under 2017 kommer vi att satsa på bättre språkstöd och mentorskapsprogram. 

Det har under lång tid funnits ett stort behov av att förbättra möjligheterna att träna hälso- och sjukvårdssvenska. Nu satsar vi tillsammans med SKL och flera andra fackförbund på att utveckla och införa olika metoder för språkstöd till nyanlända inom legitimationsyrken, bland annat genom att införa språkombud. Parallellt med detta kommer vi att tillsammans med Sophiahemmets Högskola ta fram en modell för ett mentorskapsprogram. Syftet är att tydligare synliggöra den kompetens de nyanlända läkarna har och att stödja deras utveckling och integration på arbetsmarknaden. 

Sverige behöver fler läkare, och med de insatser som nu görs hoppas vi att på ett fortsatt säkert, men snabbare, sätt kunna välkomna än fler kollegor in i det svenska läkaryrket. Det är positivt för det svenska samhället, för patienterna och för de enskilda individerna. Välkomna!