Läkarkåren har alltid tagit stort ansvar för utvecklingen av såväl sjukvården som den egna professionen. Förmågan att ta hand om andra och leda och utveckla sjukvård är nära kopplad till läkarens egna villkor och mandat. Autonomi och formellt mandat är viktigt för att ge våra patienter bra vård, och därför är det viktigt att vi tar ansvar för detta.

Läkarförbundet är en professionsorganisation. Precis som våra motsvarigheter, som exempelvis British Medical Association, Israel Medical Association och de nordiska läkarförbunden, hanterar vi en lång rad yrkesassocierade frågor. Det är en styrka att ha väl etablerade kontakter och nära relationer via våra internationella organisationer WMA, CPME och UEMS, där Läkarförbundet är medlem.

En profession definieras bland annat utifrån sin särskilda kunskap och genom hög grad av autonomi och ett stort inflytande över den egna utbildningen. Redan för 103 år sedan fastställde Läkarförbundet en lista över 22 specialiteter plus, som det då hette, »allmän praktik«. Medlemmarna såg behovet av kvalitetssäkring och ett regelverk för den ökande specialiseringen. Någon lag om behörighet för specialistkompetens fanns inte på den tiden; professionen tog ansvar och definierade kravspecifikationerna. En specialitetsnämnd bildades i Läkarförbundet, som ända fram till 1960 var ansvarig för att utfärda specialistkompetensbevisen. Under 1960-talet kom stora delar av autonomin för läkarkåren att institutionaliseras, och staten tog över ansvaret för specialistkompetensbevisen. Det var från läkarkåren, inget frivilligt överlämnande, och staten förlitar sig fortfarande hårt på att specialitetsföreningarna tar fram målbeskrivningarna. 

För att sjukvården ska vara i framkant och säkerställa hög kvalitet och effektivitet – för den enskilde individen såväl som för hela befolkningen – behöver läkare ha både professionell autonomi och formell auktoritet. Vi är en heterogen grupp och samlar 110 delföreningar, och varje förening har en unik verksamhet – efter behov. Vissa funktioner förenar oss, såsom arbetet med villkors- och utbildningsfrågor, fortbildning, pensionsavtal, försäkringar, representation i SBU:s nämnd och internationella organ. Vårt professionella yrkesutövande påverkas av allt från lokala politiska skeenden till den globala utvecklingen. Vår heterogenitet är därför en styrka. Med hela bredden från lokala föreningar, med mandat att förhandla, till exempelvis att vara ett fast inslag i den svenska delegationen till WHO Assembly har vi ett stort inflytande.

De senaste åren har SPUR-inspektionerna blivit en viktig del för att bidra till ett systematiskt arbete med kvaliteten i specialiseringen. Tidigare sköttes den verksamheten av Ipuls. När det lades ned 2012 såg Läkarförbundet ett institut för granskning och kvalitetssäkring som strategiskt viktigt och bildade Lipus, som också innehar licensen för CME-poäng. Arbetet innebär i praktiken att professionen granskar upplägg och innehåll i ST-tjänstgöringen. Det har tidvis krävts en kraftsamling för att åstadkomma att det både finns regelverk med krav och en instans som kan granska specialiseringen – utan att kämpa för detta hade vi i dag inte haft något alls. 

Sverige är ett av tre länder i Europa som inte har en reglerad fortbildning. Professionen lägger ned mycket ideellt arbete på detta, men möjligheterna att delta i fortbildning på arbetstid blir stadigt sämre. Vi har varit tydliga gentemot regeringen och Socialstyrelsen om att fortbildningen behöver både struktureras och regleras. Sakta men säkert har vi fått upp frågan på den politiska dagordningen, men för att få resultat kommer det att krävas mycket arbete och att professionen är mycket fokuserad.

Det är vårt ansvar att även fortsättningsvis värna och utveckla professionsintressen. Villkor och professionsfrågor löper inte i olika stuprör. Är doktorn stuptrött blir det professionella yrkesutövandet lidande – villkoren för dessa är vårt ansvar. Autonomi uppnås inte genom att vara en satellit utan hänger ihop med formella positioner och mandat. Genom att ta ansvar får vi inflytande. Professionell autonomi är vårt ansvar!