För uttag av skatt fordras stöd i lag. Denna grundläggande princip i svensk rätt verkar nu Skatteverket (SKV) ha för avsikt att sätta ur spel.  Enligt svensk lag och EU-regler ska sjukvård vara befriad från moms. I fjol kom dock en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, där uthyrning av personal via bemanningsföretag bedömdes som skattepliktig 

även inom sjukvård. I oktober kom sedan Skatteverkets ställningstagande, där man kraftigt utvidgar detta till att omfatta många transaktioner i vården som i alla år varit befriade från moms. I värsta fall kan det tolkas så att i princip all privat verksamhet, utom den som bedrivs genom egen mottagning, är momspliktig.

Trots att det är en mycket omfattande förändring av praxis anser SKV att den nya tolkningen ska tilllämpas redan från den 1 juli 2019. 

Finland gör en helt annan tolkning. I januari 2018 meddelade finska Högsta förvaltningsdomstolen sitt ställningstagande. Man utvidgade då momsfriheten för sjukvårdstjänster. I Finland är och förblir vidareförsäljning av hälso- och sjukvårdstjänster momsfri. Inom EU ska lika regler gälla. Detta går inte ihop med den nya praxis som planeras att införas i Sverige. Innan frågan är klarlagd, och domar som vunnit laga kraft finns, bör SKV inte tillämpa nya regler och riskera att slå sönder väl fungerande vårdinrättningar. Om företag i sjukvården ändrar eller lägger ner sin verksamhet till följd av SKV:s nya lagtolkning går det inte att ändra det tillbaka om det senare visar sig att SKV hade fel.

Vi får många frågor från företagande medlemmar kring detta. Och det enda vi kan svara är att ingen i dag vet vad som gäller. Vår förhoppning är att rättspraxis ska ge fortsatt momsfrihet för sjukvårdstjänster. Det är vad riksdagen har beslutat, och om det ska ändras bör det bero på nya lagar och inte mycket långtgående nytolkningar av de nuvarande reglerna.  

Läkarförbundet och Vårdföretagarna har skickat en gemensam skrivelse till Skatteverkets generaldirektör där vi önskar att Skatteverket avvaktar med att börja tillämpa den nya tolkningen av momsreglerna för vård och omsorg till dess att det finns rättspraxis på området. Ett stort antal ärenden ligger nu hos Skatterättsnämnden för prövning. Deras beslut kan överklagas vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, men dessa ärenden hinner knappast bli avgjorda före den 1 juli. 

De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras. Den nya tolkningen skapar orimliga snedvridningar av villkoren mellan privata vård- och omsorgsgivare och verksamheter i offentlig regi, då landsting och kommuner får full momskompensation från staten, medan privata aktörer får stå för hela momskostnaden. 

Vi menar vidare att regioner och kommuner måste få tid att se över sina vårdval och andra avtal med privata vård- och omsorgsgivare om en ny praxis vad gäller moms inom vården skulle visa sig vara lagenlig, eftersom konsekvenserna annars riskerar att bli stora i den vård och omsorg som erbjuds medborgarna. Särskilt problematiskt blir det utanför de stora städerna, där det är svårare att rekrytera läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal. I värsta fall riskerar vårdgivare att behöva lägga ner verksamheter, vilket kan ytterligare försämra den redan ojämlika tillgången till vård och minska valmöjligheter för patienterna.

I den här frågan finns en stor enighet i Vård-Sverige. Läkarförbundet, Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och landsting kräver samfällt att SKV väntar med att tillämpa sin kontroversiella och omfattande nytolkning av momsreglerna. Vi hoppas att Skatteverket lyssnar.

Mer om momsfrågan finns att läsa här: slf.se/nyheter/skatteverkets-stallningstagande-betraffande-moms/