Vi läkare ordinerar och förskriver läkemedel. Vi har den högsta kompetensen när det gäller vilken medicinsk behandling en patient ska få och vilken beredningsform som lämpar sig bäst. Vi arbetar normalt i team, vilket gagnar såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet när det fungerar bra. Alla spelare i teamet har nyckelroller, men det medicinska ansvaret ligger hos oss. På många håll i landet har vi sett hur en snabb personalomsättning riskerar yrkeskunskapen. Det är därför av stor vikt att fundera på vad som händer från det att vi skapar en ordination tills läkemedlet når patienten. Vilka potentiella risker finns, och hur kan de undvikas? 

Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel, exempelvis om en för hög dos av läkemedlet ges, då doserna och därmed också marginalerna är så små. Samtidigt är det en patientgrupp där vi som ordinatörer får minst stöd av Fass, och då man ofta får gå utanför ramarna och ordinera “off label” för att kliniska studier saknas. För att underlätta och göra läkemedelsanvändningen hos barn säkrare startade neonatalavdelningarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset 2005 en gemensam databas, ePed, för läkemedelslistor och spädningsinstruktioner. I dag är ePed en databas med erfarenhet- och evidensbaserad information om barnläkemedel som används över hela landet. Syftet med ePed är att samordna befintligt kunskapsläge och dra lärdom av risker. Det är en källa till praktisk information kring doser, hur man kan undvika fel, rimlighetsbedömningar etc. 

Läkarförbundet har tillsammans med centrala ePed-redaktionen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus drivit projektet ”Best practice” för iordningställande inom ramen för nationella läkemedelsstrategin. Syftet har varit att få en fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn 0–18 år för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande sjuksköterskor och farmaceuter. Rapporten släpptes i slutet av januari i år. 

Projektet inkluderade sex sjukhus som har iordningställande farmaceuter på sina vårdenheter/kliniker för barn. Både farmaceuter och sjuksköterskor från dessa sjukhus deltog. Man har sammanställt barnläkemedelshändelser från lex Maria och nationellt inrapporterade avvikelser. Varje händelse har riskidentifierats enligt EDQM:s* resolution. Potentiella risker vid iordningställande av läkemedel delas upp i 5 områden: mikrobiologisk kontamination, felaktig sammansättning, risker för personalen, risker relaterade till läkemedlets farmakologiska aktivitet och eventuella andra risker. Man har analyserat riskerna och tagit fram förslag på riskhantering. Inom projektets ramar har man publicerat filmer för att visa hur iordningställande kan gå till på olika sjukhus samt tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kvaliteten på iordningställandet av läkemedel. Hela rapporten finns tillgänglig via vår hemsida samt via ePed. 

Projektet om iordningställande är omfattande och mycket ansvarsfullt genomfört. Det visar på risker och brister vid iordningställande av läkemedel, men det stannar inte där, utan man kommer med genomarbetade lösningsförslag och utbildningsmaterial. Arbetet har genomförts tvärprofessionellt, med läkare, sjuksköterskor och farmaceuter, och det har utgått från faktiska problem och förbättringsområden. Jag är övertygad om att arbetet kommer att göra skillnad. Rapporten och det fortsatta arbetet förvaltas av ePed-redaktionen. Min förhoppning är att projektet kan ge ringar på vattnet och att kunskapen ska användas även inom vuxensjukvården. 

Om vi ska få till varaktiga förbättringar inom hälso- och sjukvården måste de problem och risker vi ser – och i bästa fall orkar avvikelserapportera – tas om hand på ett vettigt sätt. “Best practice”-projektet är ett utmärkt exempel på hur så kan ske. Av största vikt är att professionen är med och driver utvecklingen; först då kan vi röra oss mot en kunskapsskapande vård. 

*Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM),
under Europarådet, har till uppgift att övervaka kvaliteten på läkemedel.