Pensionsåldern sänktes 1976 från tidigare 67 år (sedan 1913) till 65 år. Gränsen 65 är nästan magisk: fram till 65 anses vi arbetsföra, efter det är vi det inte. Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer. Vi lever längre och är betydligt friskare än tidigare generationer. Ingmar Skoog, Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, har beskrivit att dagens 70-åringar är som 1970-talets 50-åringar, fysiskt och kognitivt. Ingen drömmer om eller mår bra av att sluta arbeta i 50-årsåldern, så varför inte fortsätta om vi har lusten och hälsan? Professor emeritus Eva Vingård, ledamot i delegationen för senior arbetskraft, har formulerat sig så här om äldre som arbetskraft: ”Det talas ibland slentrianmässigt om att äldre har en sämre hälsa än yngre men man tänker ofta då på äldre äldre, dvs personer 80+. Mycket av den hälsoförlust som görs i tidigare åldrar kan kompenseras på olika sätt och rädslan att anställa seniora medarbetare är starkt överdriven. Det är då intressant att se att seniora arbetstagare också är mer heltidsfriska än yngre. Och att ha friska medarbetare som kommer till jobbet varje dag måste rimligtvis vara en fördel för varje arbetsplats.” 

I Läkarförbundet finns nu över 11 000 medlemmar som är 65 år och äldre. När Seniora läkare, i samverkan med Läkarförbundet och Socialstyrelsen, för över fem år sedan gjorde en kartläggning av de seniora läkarnas sysselsättning visade det sig att över hälften då arbetade kvar i sjukvården deltid, halvtid eller på timmar ända upp i 75-årsåldern, vissa – framför allt inom patologi – ända upp i 80-årsåldern. Huvudsakligen gjordes arbetsinsatser inom primärvård, psykiatri och geriatrik. Vårdlandskapet har förändrats väsentligt sedan kartläggningen gjordes; vi har fått nätläkare, större hyrläkarverksamhet och starkt ökad stress på grund av personal- och vårdplatsbrist. Vi kan nu förvänta oss att ännu fler seniora läkare gör arbetsinsatser i vården. Läkarförbundet ligger nu i startgroparna för ett göra en ny kartläggning av de seniora läkarnas verksamhet. 

Men vi seniorer ställer inte upp i hälso- och sjukvården villkorslöst. Vi vill ha bra och flexibla arbetstider, goda arbetsvillkor och en gynnsam arbetsmiljö. Dessutom, och viktigast, måste vi få fortbildning så att vi kan uppdatera våra kunskaper. Annars kan vi inte leverera hälso- och sjukvård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Inför fortsatt anställning, eller nyanställning, av en senior läkare bör arbetsgivaren tillsammans med läkaren gå igenom vilka behov läkaren har avseende uppdatering och fortbildning och presentera finansiering av denna. 

De flesta äldre mår bättre av att arbeta med något meningsfullt jämfört med att vara sysslolösa pensionärer. På senare år har det spritts studier på nätet i vilka man behandlat gamla möss med blod från yngre individer. De åldriga mössen blev starkare, fick bättre platsminne och känsligare luktsinne. Än så länge saknas belägg för att vi seniorer ska tillämpa den metoden. Motion, varierad kost och måttligt bruk av alkohol är bra. Framför allt är meningsfull sysselsättning betydligt bättre för hälsan än att få blod från en ung donator.

Vad har vi seniorer att erbjuda mer än arbetsinsatser? I diskussion med Sylf har vi förstått att många yngre läkare skulle uppskatta att ha seniora kollegor som mentorer. Karriärplanering, läkaren som ledare och etiska frågor är ämnen som är viktiga och intressanta att diskutera. Vi seniorer som har ett långt yrkesliv bakom oss kan förmedla goda erfarenheter och varna kollegor så att de kan undvika de dåliga. Några av oss kommer säkert att ställa upp inom ramen för läkarförbundets mentorsprogram, andra i mindre formella sammanhang i samverkan med Sylf. 

Seniora läkares kunskaper och långa sjukvårds­erfarenhet är till stor nytta i samarbeten med de stora pensionärsorganisationerna – framför allt i frågor angelägna för äldres sjukvård. Vi arbetar bland annat tillsammans för en bättre läkemedelshantering, bättre förpackningar och för tillskapandet av en nationell väntelista.

När vi seniora läkare arbetar mår vi bra – sjukvården också, det blir med andra ord en “win–win”-situation. Vi kan och vill bidra till en bra sjukvård och underlätta för kommande generationer läkare.