Läkare är, och kommer med mycket stor sannolikhet alltid att vara, en attraktiv yrkesgrupp inom alla delar av arbetsmarknaden. Vi är välutbildade, har god förmåga att ta till oss ny och komplex information och sätta den i ett sammanhang, vi är vana vid att jobba under stressiga förhållanden med tuffa prioriteringar, vi är ansvarstagande och i många fall ytterst lojala. Listan kan göras lång.

Den arbetsmarknad som står oss till buds har egentligen alltid varit bredare än den vi traditionellt ser som vår: hälso- och sjukvården. Den trend vi ser just nu är att allt fler läkare söker sig bort från hälso- och sjukvården. Detta behöver inte i sak vara fel. Det är bra att vår kompetens tas till vara i andra sektorer, och de erfarenheter vi skaffar oss inom exempelvis ”life-science”, teknikföretag eller som egenföretagare är värdefulla och korsbefruktar i bästa fall båda sektorerna. Men det blir ett bekymmer om det snarare är så att individer söker sig ifrån hälso- och sjukvården för att den inte är attraktiv att arbeta i än att de söker sig till något utifrån personligt intresse.

Behovet av läkare i hälso- och sjukvården är stort och kommer fortsatt att vara det. Det är som om SKL och regionerna lägger märker till konkurrensen, men inte reagerar på den.

Det finns ett brett utbud av åtgärder för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. I grunden handlar det om vår arbetsmiljö, där det måste finnas en rimlig balans mellan arbete och återhämtning, krav och mandat, ”produktion” och forskning samt fortbildning. Inte minst kommer man att behöva jobba med att öka flexibiliteten och individualiseringen för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Under våren tog Sahlgrenska universitetssjukhuset ett spännande intiativ – man annonserade sin avsikt att starta teknik- och innovations-ST. Detta ses som en strategisk satsning för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar med innovativa och tekniska lösningar – inte som hela lösningen, men som en pusselbit. Målet är att ge deltagarna kunskap om innovationsprocesser och teknik samt verktyg att kunna utveckla och driva egna innovationsprojekt på sjukhuset. Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi som profession både kan och vill identifiera de problem man kan lösa med teknik och innovationer. När vi deltar aktivt blir det lättare att skapa användarvänliga och behovsanpassade lösningar. Det finns ett stort intresse för teknik och innovation både bland läkarstudenter och i läkargruppen, och enligt uppgift har intresset för teknik- och innovations-ST varit stort. Första kullen startar nu i höst, och de nio ST-läkarna kommer att varva teori, kontakt med akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv med att leda ett eget projekt. Allt med stöd av en mentor och en ledningsgrupp och med hög grad av individualisering. 

Att attrahera och behålla duktig och engagerad arbetskraft kommer att vara helt avgörande för att svensk hälso- och sjukvård fortsatt ska ligga i framkant. Tillsammans med ledarskaps-ST, pedagogisk ST och forskar-ST utgör denna satsning en bra bas för att öka attraktiviteten och flexibiliteten hos de arbetsgivare som erbjuder dem. Sahlgrenskas satsning ligger helt rätt i tiden och är ett viktigt steg framåt. Nu hoppas vi att fler tar efter och skapar bättre möjligheter för läkare att kombinera kliniskt arbete med teknik och innovation, men också med forskning, ledarskap och pedagogik. Viktigt är att dessa möjligheter inte blir reserverade åt endast ST-läkare utan erbjuds alla läkare, hela vägen från student till specialist sent i yrkeslivet.