AVTALSFÖRHANDLING är en grundpelare i Läkarförbundets verksamhet, och en av de allra viktigaste frågorna för förbundets medlemmar. Förhandlingsarbetet pågår kontinuerligt, och förberedelsearbetet inför avtalsrörelsen påbörjades i princip när utvärderingen av nuvarande avtal var klar. När vi nu närmar oss utgången av avtalet för kommun- och regionsektorn (tidigare landstingskommunala området) och ett nytt avtal ska tecknas är ambitionerna höga, och målet är att skapa bästa tänkbara villkor och arbetsmiljö för landets läkare.

Senast Läkarförbundet var i avtalsrörelse för läkare inom kommun- och regionsektorn var 2017. Då resulterade förhandlingarna i ett treårigt avtal som sträcker sig fram till och med mars 2020. Den gången fick vi igenom en rad förbättringar: bland annat garanterade kollektiva löneuppräkningar, höjning av faktorerna för bunden tid vid beredskap, sänkning av gränsen för den kontanta ersättningen för intjänad ledighet (detta var första gången sedan 1979), förbättrade villkor för kvalificerande till föräldrapenningtillägg, bättre skrivning om förhandling av lön för AT-läkare, ett arbete med att följa upp konstruktionen av och ersättning i lokala jour- och beredskapsavtal i syfte att se över och jämföra med det centrala avtalets specialbestämmelser, möjligheter att göra enskilda överenskommelser om till exempel färdtidsersättning även för kortare avstånd än 50 km samt rätt till ledighet för förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. I avtalet ingick också ett partsarbete med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i syfte att förebygga ohälsa för alla läkare som arbetar inom välfärdssektorn.

Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i. Genom er påverkan kan ni öka förståelsen för arbetsvillkoren inom hälso- och sjukvården hos allmänhet och arbetsgivare, och därigenom skapa rätt förutsättningar att uppnå bra villkor i ett centralt avtal. Ju fler medlemmar som tycker till, desto bättre. Det ger tyngd vid förhandlingsbordet och väl förankrade avtalskrav.

När vi nu får chansen att ytterligare vässa avtalet hoppas jag att ni har gått in på vår hemsida www.tryggvard.se och gett er syn på vad som behöver förbättras i rådande avtal. I skrivande stund gläds jag över att 3 000 läkare har delat med sig av sina synpunkter.

För att avtalsförhandlingarna ska dra igång krävs att vi säger upp nuvarande avtal i december 2019. Samtidigt lämnar vi in vårt yrkande till SKL, som är vår motpart i förhandlingarna. Det innebär så att säga att handsken formellt är kastad och att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas fram. Det är vår förbundsstyrelse som fastslår våra yrkanden efter att förbundets förhandlingsdelegation, som består av förtroendevalda representanter för våra olika yrkesgrupper, har gett sina rekommendationer. En viktig del är lokal- och yrkesföreningarnas arbete med att lyfta fram och peka ut vilka villkor som behöver prioriteras. Genom dialog och diskussion, och inte minst alla vittnesmål från våra medlemmar, tydliggörs bilden av vad som är viktigast att driva.

Det är viktigt att ni medlemmar känner till förbundets förhandlingsarbete och att ni redan nu kan påverka. Varje röst är viktig. För det är när vi hörs samstämmigt med ett gemensamt budskap, både lokalt och centralt, som vi får störst genomslag. Läkare fyller en viktig roll i samhället och det är viktigt att vi pekar på vad som kan göra vårt arbetsliv hållbart. Jag vill därför passa på att tacka för alla värdefulla insatser som ni gör lokalt, på varje arbetsplats och i varje dialog. Det inspirerar och ger oss energi inför stundande avtalsrörelse.