Det finns tillfällen i livet då man helt enkelt bara får nog. Man har på alla upptänkliga sätt försökt lösa det problem man står inför, i detta specifika fall allt sämre möjligheter till fortbildning för läkare, där en av anledningarna är att vi inte har någon reglering alls av läkares rätt till fortbildning. Man har diskuterat och resonerat och fört fram det ena goda argumentet efter det andra i samtal med regering och myndigheter, i otaliga möten, debattartiklar och paneldiskussioner. Det finns nu en rad scenarier att välja mellan, att ge upp är helt enkelt inte ett alternativ – problemet är alldeles för allvarligt, och vi måste få till en förändring. 

Vi måste helt enkelt säkra att alla läkare får tillgång till fortbildning. Allt annat är orimligt och otänkbart. Att bara fortsätta som tidigare bedöms inte förändra utgångsläget nämnvärt. Läkarförbundet har därför valt att ta strid för läkares rätt till fortbildning. När regeringen gång efter annan väljer att hänvisa till att gällande lagstiftning är tillräcklig ser vi ingen annan utväg än att anmäla Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av gällande EU-direktiv. Vi gör det för att säkra vår och därmed hälso- och sjukvårdens kompetens. Läkares kunskap och att vi är uppdaterade om de senaste medicinska rönen har en avgörande betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en bra, modern och effektiv vård som är jämlik över hela landet.

Vår bedömning är att Sverige inte uppfyller de krav på fortbildning för läkare som ställs på EU:s medlemsstater i Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). I direktivet framgår det tydligt att medlemsstaterna genom att uppmuntra till fortbildning ska säkerställa att läkare kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker och effektiv nivå, och att de kan hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt område. Vårt förslag är att staten nu tar sitt ansvar och reglerar läkares fortbildning i en föreskrift. Det är först då det svart på vitt finns nedtecknat att läkare har rätt till tid och resurser för fortbildning. Förslaget i sig är inte nytt. Vi har framfört det under lång tid, och även regeringens egen utredare föreslog det 2014 i samband med att man utredde hur den moderniserade versionen av YKD skulle implementeras i svensk lagstiftning. Tanken var då att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att reglera fortbildningen för bland annat specialistläkare i en föreskrift. 

Tyvärr blev förslaget aldrig verklighet, då regeringen valde att gå emot sin egen utredare. I stället hänvisade man då och även framgent till att ”det inte är nödvändigt, och inte heller lämpligt, med ytterligare och mer detaljerad reglering av krav på fortbildning” samt att hälso- och sjukvårdspersonal ”redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska hålla sig à jour inom sitt yrke”. Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag och där det inte finns någon tydlig struktur för fortbildning med individuella fortbildningsplaner, uppföljning av dessa eller att fortbildning ingår som en del av uppföljningen av verksamheten.

EU-kommissionen inleder nu sin process med att granska ärendet och beslutar om man ska inleda ett formellt överträdelseförfarande. I normalfallet tar detta tolv månader. Under tiden kommer vi att fortsätta vårt arbete för att läkares möjligheter till fortbildning ska förbättras. Internationellt har vi informerat våra europeiska kollegor, och de välkomnar vårt initiativ och uttrycker sitt stöd. Nationellt kommer vi med intresse att följa hur regeringen väljer att hantera de två motionerna från KD och M som berör läkares rätt till fortbildning. Vi hoppas att regeringen nu tar till sig allvaret och agerar innan någon patient får sämre vård, behandling och diagnostik på grund av bristande fortbildning. 

Det är hög tid att reglera läkares rätt till fortbildning.