Nytt år, nya möjligheter! 2020 har bara börjat, men Läkarförbundet är redan igång med att förverkliga den politik som klubbades på fullmäktigemötet i november. Det är många engagemang – och här är ett axplock av nyårskarameller. Håll utkik efter dessa frågor under året – de kommer att prägla verksamheten den närmsta tiden.

Läkares arbetsmarknad. Allt fler läkare ser i dag möjligheter att göra karriär inom olika områden. Teknikutvecklingen gör att läkares arbetsmarknad vidgas. Samtidigt är välfärdens behov av läkare stort. Ändå varslas läkare nu i större skala för första gången sedan 90-talet. Grunden är inte arbetsbrist, varslen handlar snarare om kortsiktig planering. Bättre ledning och styrning och attraktiva miljöer behövs för att komma till rätta med problemen. Läkarförbundet verkar för fler små vårdenheter där arbetsmiljön är god och där professionens kompetens används i den operativa ledningen. För en välfungerande arbetsmarknad behövs mångfald, och en viktig komponent i detta är möjligheter för läkare att äga och driva verksamhet. 

Arbetsmiljö fri från hot och våld. Att läkare i sitt dagliga arbete utsätts för våld eller hot om våld kan aldrig accepteras, men det är tyvärr alldeles för vanligt. I dag är många arbetsgivares rutiner bristfälliga, och finns de är de sällan kända av personalen. Den enskilde läkaren får således hantera hotfulla situationer utifrån ”där och då”. Läkarförbundet kommer under 2020 att verka för att alla vårdarbetsgivare har rutiner för att hantera våld och hot, att rutinerna övas praktiskt och att allvarliga händelser polisanmäls.

Läkare behöver bli chefer. Har du fått frågan om att ta dig an ett chefsuppdrag eller har du funderingar på att gå ledarutbildning? Låt då 2020 bli året då du gör slag i saken. Verksamhets- och ansvarsområden växer och prioriteringarna blir svårare att göra – då behövs fler läkare i chefspositioner. Det bidrar till ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och ökad trivsel hos personalen. Läkarförbundet kommer driva på i frågan om läkares chefskap i hälso- och sjukvården. 

Avtal 2020. Marknadsmässig lön under hela karriären och en god löneutveckling för både yngre och äldre läkare är centrala delar av förbundets arbete. Arbetslivet har blivit tuffare gällande arbetstider, belastning och återhämtning. Villkor, arbetsförhållanden och arbetstider som skapar ett långt och hållbart arbetsliv är därför områden som finns med i våra yrkanden i avtalsrörelsen. Inflytande över sin arbetstid, uttag av kompensation och att kunna resa på arbetstid när arbetsgivarna ofta omfattar hela regioner är också viktiga frågor.

Primärvårdsreform. Det var länge sedan Sverige genomförde genomgripande reformer på välfärdsområdet. Läkarförbundet har satt frågan om behovet av en fullt utbyggd primärvård med fast läkare i rullning och lyckats med att få en nationell primärvårdsreform högst upp på den politiska dagordningen. 2020 visar det sig om regeringen kan leverera. Läkarförbundet kommer att driva frågan in i kaklet för att regeringen och samarbetspartierna ska gå i land med de utlovade förbättringarna.

Fler ST-läkare. Kompetensförsörjningen har utpekats som en av vårdens största utmaningar. Bristen på specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri, geriatrik och andra specialiteter behöver åtgärdas. God arbetsmiljö och bra villkor utgör grunden för en läkarförsörjning i balans. Det är också avgörande att staten tar ett tydligare ansvar för dimensioneringen av ST-tjänster för att kunna säkerställa det framtida behovet av specialistläkare i hela landet. 

Värdera kompetensen rätt. Det behövs satsningar på läkares kompetensutveckling för att garantera kvalitet och säkerhet. Läkarförbundet kommer fortsätta driva frågan om reglerad fortbildning och följa upp vad regeringen gör med vår anmälan till EU-kommissionen för brott mot yrkeskvalifikationsdirektivet. Alla läkare behöver förutsättningar att följa den medicinska utvecklingen genom ett långt yrkesliv.

Med de orden uppmanar jag alla till att ta för er. Har ni en dröm eller tanke om att göra något nytt, ta ett nytt jobb eller satsa på ett forskningsprojekt – gör då det! Nytt år, nya möjligheter.