Jag har alltid varit intresserad av utbildningsfrågor. Tidigt i livet var intresset mer generellt, men av naturliga skäl har det huvudsakliga fokuset för min uppmärksamhet under senare år legat på läkares utbildning. Det finns många grunder på vilken en högkvalitativ hälso- och sjukvård vilar – och läkares utbildning är en av dess viktiga byggstenar.

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i november 2018 fick vi två tydliga uppdrag kopplade till studierektorernas roll. Det första handlade om att vi skulle beskriva olika organisatoriska modeller för studierektorsfunktionen för ST, där vi särskilt skulle beakta bas-, gren- och tilläggsspecialiteternas olika förutsättningar. Hur man väljer att organisera studierektorsfunktionen och vilka förutsättningar studierektorn har att fullfölja sitt uppdrag kommer att ha bäring på om ST håller en jämn och hög kvalitet eller inte. Det andra uppdraget handlade om att verka för att studierektorn ska ha ett tydligt och starkt mandat att säkra utbildningskvaliteten.

Vad gäller det första uppdraget utgår vi från Social­styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkares specialisering. Där framgår att studierektorn ska samordna den interna och externa utbildningen för ST-läkarna och bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. De bör även utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna och ta del av bedömningarna av ST-läkare. Studierektorn ska ha specialistkompetens, men det finns inget krav på inriktning utan det allmänna rådet är att studierektorn bör ha relevant specialistkompetens. Det finns både för- och nackdelar med att avstå från att definiera inriktningen på specialistkompetens. I många fall är det önskvärt att studierektorn är specialistkompetent i aktuell specialitet, men det kan också försvåra utbildningen av nya specialistläkare inom verksamheter med få specialister.

Vi har därför tittat på möjliga organisatoriska modeller för att säkra tillgången till studierektor i den ”egna” specialiteten. Vårt fokus har varit att lyfta fram goda exempel med förhoppningen att de kan ge inspiration till hur studierektorskapet kan organiseras. Det verkar inte finnas någon universell organisatorisk modell som passar alla förutsättningar och behov, utan det finns en rad olika modeller som bygger både på nationella och regionala lösningar, men även att man tillsätter biträdande studierektorer eller utbildningsexperter i den ”egna” specialiteten. I vår rapport ”Modeller för studierektorskap i små specialiteter” kan man läsa mer ingående om de goda exempel vi stött på under utredningens gång. Gemensamt är att samarbete och nätverk underlättar och har stor betydelse för studierektorskapet.

Vad gäller det andra uppdraget, om studierektorns mandat, kan utformningen av studierektorsuppdraget se väldigt olika ut. En del ansvarar för AT eller ST, andra för båda; en del är övergripande studierektorer, andra inte. Många studierektorer vittnar dock om brist på schemalagd tid, inaktuella uppdragsbeskrivningar och frånvaro av stöd från ledning samt oklara ersättningsmodeller. Detta får till följd att studierektorerna har svårt att klara av att genomföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, vilket har en negativ inverkan på AT- och ST-tjänstgöringens kvalitet. 

Med utgångspunkt i enkätresultaten och resonemanget i rapporten ”Studierektorsenkät 2019 – Om studierektors­uppdragets omfattning, arbetsvillkor och förutsättningar” lämnar vi sju rekommendationer som syftar till att förstärka och tydliggöra studierektorsrollen. I korta drag handlar det om att säkra att rollen är resurssatt, såväl tidsmässigt som i ekonomiska termer, att den är meriterande i lönehänseende, att det finns en tydlig uppdragsbeskrivning, vad man behöver klargöra inför tillsättning och att förståelsen för vårdens utbildningsuppdrag behöver öka, både hos chefer, tjänstemän och politiker.

Det är nu dags att på allvar satsa på dem som tar ansvar och bidrar till nästa generation läkares utbildning  – det behöver synas både i deras lönekuvert och i deras förutsättningar.