Den så kallade nationella taxan som styrs av lagen om läkarvårdsersättning (LOL) sätter patientbesök i centrum, minimerar administration samt maximerar sjukvårdsproduktion. För fysioterapeuter finns ett likartat system. ”Taxan” passar utmärkt för småskalig professionsstyrd vård med lika villkor för patienter och vårdgivare över hela landet. Systemet är gammalt och har inte utvecklats på senare år, mest till följd av ovilja från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” har fått flera uppdrag, bland annat att utreda hur läkare och fysioterapeuter på taxan ska ”integreras” i den ordinarie primärvården. I sitt huvudbetänkande ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” (SOU 2020:19) konstaterar utredningen: ”En utgångspunkt för utredningen är att det ska finnas möjlighet att verka i den offentligt finansierade vården på olika sätt och eget företagande är ett av dem.” Utredningen lägger två förslag – båda innebär att LOL avskaffas. De förslag som utredningen lägger betyder att huvuddelen av de läkare som i dag arbetar på taxan skulle försvinna. Att avveckla är ingen integration, och därför måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag.

Det ena förslaget innebär att det ska vara obligatoriskt för regionerna att inrätta valfrihetssystem inom fysioterapi och psykiatri. Erfarenheten av vårdval är tyvärr att regionerna ofta väljer så tungrodda och komplicerade lösningar att det är svårt för småföretagare att hantera. Dessutom ändras villkoren ofta, vilket gör det otryggt för både företagare och patienter. Vi är tveksamma till fler obligatoriska vårdval, speciellt som det bara berör en specialitet: psykiatri. Att föreslå obligatoriskt vårdval för fler specialiteter är inte aktuellt enligt utredningen eftersom det skulle bli ett alltför stort intrång i det kommunala självstyret. Detta självstyre är en helig ko i svensk sjukvård som har visat sig skapa en sårbarhet och ineffektivitet och en svällande byråkrati.

Det andra förslaget går ut på att inrätta ett nytt nationellt system för anslutning till den offentligt finansierade vården. Tanken är att regioner ska kunna göra inköp av hälso- och sjukvårdstjänster enligt detta regelverk. Förslaget ger möjligheter att utveckla ett bra system. Man föreslår att Socialstyrelsen tillsammans med professionen och SKR ska skapa ett nytt regelverk som ska gälla i hela landet och som regelbundet ska ses över av parterna så att man följer med i den medicinska utvecklingen. Det här påminner mycket om hur det fungerar i våra grannländer. Tyvärr anger utredningen att detta bara ska gälla i extrem glesbygd och därför med statligt ekonomiskt stöd. Ingen etablering får ske på orter med fler än 6 000 invånare. Det är inte realistiskt att specialistläkare ska etablera sig i så glesbefolkade områden. Där finns helt enkelt inte det patientunderlag som krävs för att man ska kunna bedriva en modern vård.

Läkarförbundet ser fördelar med att man utvecklar ett nytt system där man möjliggör för enskilda läkare att ha en etablering – men det ska då gälla i hela Sverige och omfatta en möjlighet för alla i dag verksamma läkare på taxan att gå över till det nya systemet. Regionerna kan inrätta nya etableringar där man ser behov av det. Det skulle ge möjligheter att få bättre ordning på den i dag ofta illa fungerande öppenvården och minska den regionala ojämlikheten. Genom att regelverket är detsamma i hela landet minskar byråkratin. Staten kan gärna stötta fler etableringar i glesbygd, men då måste definitionen av glesbygd vidgas kraftigt.

I de flesta länder i nordvästra Europa är läkare ofta företagare. För patienterna har det genomgående visat sig vara ett välfungerande sätt att organisera vård med god tillgänglighet och hög läkarkontinuitet. Det krävs robusta system som är stabila över tid och som har enkla men säkra kontrollmekanismer, så att utövare och skattebetalare kan vara trygga i att vården bedrivs på ett seriöst sätt med minimal byråkrati och frihet att utforma vården på ett för patienterna gynnsamt sätt.

Läkarförbundet kommer att fortsätta verka för att det ska finnas goda möjligheter för läkare att arbeta som småföretagare och för lagändringar i den riktningen.