Den frågan får jag ofta. Som med alla saker man gör i livet är det bra att även fråga sig själv varför man väljer att göra det man gör. Många frågor i livet är mer komplicerade att svara på, men den här frågan är enkel för mig.

Vi ser tydligt att vi behöver fler läkare som chefer. Vi ser den demografiska förändringen med fler multisjuka äldre som behöver vård och där pengarna ska räcka till alla och fördelas på ett jämlikt sätt. Vi ser också att där man har ett tydligt medicinskt mål, och där läkare är chefer, förbättras arbetsmiljön och personalen får större tillit till ledningen. Med läkaren som chef ökar personalens förståelse för verksamhetens mål och man når bättre resultat.

Således kan man konstatera att för att få bra kvalitet på vården samt nöjda medarbetare behöver vi tydliga och modiga ledare och chefer som kan sin verksamhet. Kort sagt behöver vi fler läkare som chefer. Det är också anledningen till att det står som en tydlig grund i Läkarförbundets politiska program.

Varför har vi då ännu inte tillräckligt många läkare som chefer? De senaste åren har antalet läkare som är chefer legat konstant. Däremot har det skett ett skifte där andelen verksamhetschefer och högre chefer sjunker till förmån för första linjens chefer. Det är oroande då det är på de högre posterna som man har möjlighet att påverka sin verksamhet. En orsak till skiftet är den utveckling som skett till allt större verksamhetsområden som ofta omöjliggör samtidig klinisk tjänstgöring. Dessutom har den administrativa bördan för chefer under åren vuxit markant. En ytterligare del är att man som läkare och chef missgynnas ekonomiskt då det i många fall i det närmaste blir en lönesänkning eftersom man som chef i jourtung verksamhet plötsligt inte kan gå lika många jourer och löneläget man erbjuds då inte kompenserar.

När vi frågar läkarkollegiet hur man ser på chefskap så är de yngre läkarna mest positiva, medan intresset att ta på sig ett chefskap dalar med åren. Det är även så att man från regionernas håll inte alltid värderar läkarnas kunskaper i chef- och ledarskap lika högt vid rekrytering som hos konkurrenterna. En förklaring kan vara att läkarutbildningen totalt sett är mycket lång, vilket gör att vi är äldre när vi är klara och därmed inte har hunnit få den rena chefserfarenhet som kanske någon annan fått under tiden. En annan förklaring är att man inte ser att vi redan under utbildningen har många delar som ger färdighet just i ledarskap.

För att få läkare att axla chefskap, och framför allt att hålla över tid, så måste vi arbeta för bättre villkor:

  • Mandat och befogenheter. Med mandat ska följa befogenheter; här behövs tydlighet i uppdrag.
  • Lön och villkor. Man måste som läkare och chef beredas möjlighet att arbeta kliniskt till en viss gräns beroende på chefsuppdragets storlek. Lönen måste åtminstone kompensera för det bortfall som sker i form av till exempel minskad jourersättning
  • Administrativt och digitalt stöd. Chefen ska ej drunkna i administration. Här måste sållas i uppgifter, det vill säga vad som är viktigt, samt ges stöd som underlättar för chefen att vara en närvarande chef i verksamheten.
  • Egen utveckling. Läkaren som chef pausar i viss mån sin kliniska utveckling även om kliniskt arbete utförs. Här behöver det kompenseras. Dessutom behövs chefsutveckling då chefskapet i sig är en kompetens som kräver påfyllnad.
  • Klinisk tjänstgöring. I möjligaste mån ska läkaren som chef kunna fortsätta sin kliniska tjänstgöring – givetvis beaktat storleken på chefsuppdrag.

I avtalsrörelsen, som nu pågår, driver Läkarförbundet på för att få till stånd ett partsgemensamt arbete för översyn, utveckling och förbättring av villkoren för läkare som åtar sig chefsuppdrag samt för en satsning för att få läkare att åta sig chefsuppdrag, då vi ser att det är en nationell angelägenhet som även tydliggjorts under pandemin. Vi gör det här för dig som läkare men framför allt gör vi det för att vi vill att svensk hälso- och sjukvård ska få fortsätta att utvecklas och vara i världsklass. Det är en patientsäkerhetsfråga!

Med sådana argument är det lätt för mig att svara dem som ställer frågan »Varför arbetar du för att få fler läkare som chefer?« »Det gör jag för att det blir bättre sjukvård och bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i den!«