Vad händer när vi blir sjuka av eller på jobbet? Vilken ersättning kan man få? Tack och lov är det en fråga som vi inte behöver ställa oss särskilt ofta. Redan tidigt under pandemin stod det dock klart att läkare riskerade att smittas av covid-19 på arbetet.

Som arbetsskada räknas olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och i vissa fall smitta. Som anställd inom sjukvården eller i annat arbete där man behandlar, vårdar och omhändertar en person med smitta kan man ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom. Observera att det står just »kan«. För covid-19 har satt ljuset på att det inte är så enkelt att faktiskt få ersättning om man smittas på jobbet.

Vid en skada kan den enskilde bli sjukskriven, vilket innebär förlorad arbetsinkomst. Ersättning kan betalas ut från Försäkringskassan i form av livränta, förutsatt att en rad kriterier är uppfyllda. TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) finns hos arbetsgivare med kollektivavtal. AFA Försäkring tillhandahåller TFA, som kan ersätta förlorad arbetsinkomst, extra kostnader samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. För att ersättning ska utgå krävs att flera kriterier är uppfyllda.

ILO-listan: För att covidsmitta ska kunna räknas som en arbetsskada behöver smittan finnas med på ILO-listan (Internationella arbetsorganisationen). Det är en förteckning över vilka smittsamma sjukdomar som kan räknas som arbetsskada. Detta krav uppfylldes 25 april 2020.

180-dagarskravet: För att det ens ska bli aktuellt att pröva om ersättning ska utgå krävs att skadan ska kvarstå efter 180 dagar samt orsaka sjukskrivning eller kostnader, alternativt att skadan medfört bestående men. Om individen blivit frisk inom ett halvår utgår alltså ingen ersättning.

Beviskrav: För att en arbetssjukdom ska godkännas krävs att individen varit utsatt för en faktor som med hög grad av sannolikhet kan ge upphov till en sådan sjukdom. Övervägande skäl ska också tala för samband mellan den skadliga inverkan och sjukdomen. Det är individen som ska bevisa att hen blivit smittad på arbetet, vilket kan vara svårt i ett läge då samhällsspridning förekommer.

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i november 2020 berörde en lång rad motioner just hur arbetsskadeförsäkringen fungerar och hur man får ersättning vid sjukdom efter att ha smittats i arbetet. Förbundet fick bland annat följande uppdrag:

  • att verka för att AFA Försäkring ska kunna ge ersättning även om sjukdomen saknas på ILO-listan
  • att ersättning från AFA Försäkring ska betalas ut för sveda och värk även om sjukskrivningen varat mindre än 30 dagar
  • att omvänd bevisbörda ska tillämpas, det vill säga att arbetsgivaren ska bevisa att smittan inte skett på arbetsplatsen eller vid resa till eller från arbetet
  • att arbetsgivaren står för karensersättning och erbjuder full lönekompensation
  • att verka för att begränsningen på 180 dagar ska slopas.

Läkarförbundet verkar tillsammans med andra fackförbund inom olika samarbetsorgan, i detta fall Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd), för att påverka arbetsskadeförsäkringen för många anställda inom hälso- och sjukvården. Frågan har även lyfts med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) för att gemensamt verka för ändrade regler. Läkarförbundet har i dessa forum förespråkat:

  • Rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för sjukdomar som är orsakade av arbetet även om sjukdomarna inte finns med på ILO-listan.
  • Rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för sjukdomar som är orsakade av arbetet även om sjukskrivningen varat kortare tid än 30 dagar.
  • Presumtion att smitta har skett på grund av arbetet när arbetet innehåller vårdkontakter med patienter som sannolikt bär smittan, om inte annat har visats av omständigheterna.

Tror du dig ha blivit smittad på arbetet? Har du anmält en arbetsskada men fått avslag? Kom ihåg att du som medlem i Sveriges läkarförbund alltid kan kontakta medlemsrådgivningen för råd och stöd i ditt individuella fall.