Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar i dag. Det ser vi alla. Pandemin har synliggjort brister i sjukvårdssystemet, och kommande år blir avgörande för hur vi vill utforma framtidens sjukvård. För att få en fungerande sjukvård på alla nivåer och i alla led så behövs vi läkare. Vi behövs kliniskt på sjukhusen och vårdcentralerna, men vi behövs också på chefspositioner.

När vi tar på oss ledartröjan garanteras att verksamheten leds utifrån ett medicinskt perspektiv med rätt prioriteringar. Inom verksamheter där chefen är läkare ser vi ofta en ökad produktivitet, arbetsglädje och arbetstillfredsställelse samt minskad sjukfrånvaro. Det finns även forskning som stödjer detta, bland annat en studie från Karolinska institutet 2017 som undersökte hur läkares ledarskap påverkar verksamheterna.

Fler läkare som chefer och fler läkare på ledande positioner i sjukvården och i samhället i stort är viktiga frågor för Läkarförbundet. Ibland möts vi av de som hävdar att detta inte är kärnfackliga frågor. Jag blir alltid lika förvånad när jag hör detta. För vad är då kärnfackliga frågor om inte just god arbetsmiljö och arbetsglädje? Och för att nå dit, för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra kollegor, så behöver vi ha fler läkare i chefs- och ledarpositioner.

Jag får många frågor till mig från chefer runt om i landet. Många vittnar om samma utmaningar. Som verksamhetschef för en större klinik eller avdelning har du inte möjlighet att arbeta kliniskt i samma utsträckning som övriga kollegor, vilket medför att du inte går lika många jourpass. När du väl går jour är svårigheten att ta ut jourkompensation monumental, och du får därmed heller inte samma ekonomiska ersättning. Det lönetillägg som man erhåller som chef kompenserar tyvärr inte alls för detta. Vidare är uppdraget att vara chef i dag mycket större rent administrativt än det var tidigare. Man måste aktivt sålla bland administrativa uppgifter för att kunna fokusera på de rena chefsfrågorna. Det är tydligt att förutsättningarna behöver förbättras för att fler läkare ska vilja ta chefsjobb. Förbättrade lönevillkor för läkare som är chefer är något som förbundet ska arbeta aktivt för!

Något som gläder mig är det oerhörda engagemang och intresse för chefs- och ledarskapsfrågor som finns bland förtroendevalda inom förbundet. Det märktes inte minst vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i november, där det blev så tydligt att våra förtroendevalda ser behovet av fler läkare som chefer. Flera av de motioner som behandlades under mötet handlade just om hur vi läkare ska utvecklas som ledare och hur vi sänker tröskeln för oss att söka chefstjänster. Besluten som fattades där innebär att Läkarförbundet under kommande år ska påbörja arbetet med Ledarskapsraketen: en påbyggnad och utveckling av den redan etablerade ledarskapsutbildning som genom Läkarförbundets chefsförenings försorg anordnats framgångsrikt sedan flera år. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av det arbetet!

På mötet beslutades även att Läkarförbundet ska ta fram kommunikationsmaterial som hjälper oss att identifiera och konkretisera de ledarskapserfarenheter som följer av det dagliga läkararbetet. Som det nu är har vi läkare oerhört många chefs- och ledarskapserfarenheter som inte finns på pränt, vilket gör att vi blir orättvist jämförda i konkurrens med andra sökande till chefstjänster. Det här är något vi behöver, och med fullmäktiges mandat ska vi nu påbörja arbetet med att stötta och underlätta för läkare att söka chefstjänster.Läkares medicinska ansvar för med sig en naturlig ledarroll. Vi måste bättre tillvarata den kraft och den kunskap som Sveriges läkare besitter. Att vara chef och ledare är otroligt stimulerande och givande.

Det finns inget som är mer utvecklande än att få vara med och påverka sjukvårdens framtid och lyfta alla våra kloka medarbetare. För att fler läkare ska våga och vilja ta klivet in i chefsrollen måste förutsättningarna för-bättras – och det kommer att ske nu!