Medellivslängden i Sverige har under de senaste decennierna ökat kraftigt, vilket i sig är väldigt positivt. Men den åldrande befolkningen, med fler och fler multisjuka och kroniskt sjuka, har lett till ökade krav på effektivitet i alla steg i vårdkedjan. Kraven på oss läkare har också ökat, vilket medfört att vi jobbar mer och mer, och vi får aldrig den vila och återhämtning som vi behöver. Vi är nog många som under en under lång tid har känt hopplöshet över situationen i vården, att man inte räcker till trots att man ger allt och lite mer. Läkares arbetsmiljö är en samhällsfråga. Om inte vi läkare är friska och mår bra, hur ska vi då kunna vårda våra sjuka patienter?

Den här känslan delar vi med övriga professioner inom vården. Vi har fått nog – och därför har Läkarförbundet, tillsammans med tolv andra professions- och fackförbund startat en namninsamling för vårdens arbetsmiljö, under namnet #Vårdavården. Situationen i vården har blivit nästintill ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök samtidigt som många av sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning.

Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. I maj kommer vi att lämna över listan på namn samt våra krav på åtgärder till regeringen och arbetsgivarna. De tre kraven vi ställer är följande.

  • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljön hotar patientsäkerheten, och våra medlemmar får inte tillräcklig tid för vila och återhämtning. Under 2021 har vi kunnat se en kraftig ökning av antalet 6:6a-anmälningar inom vården, där skyddsombud i vården begär att Arbetsmiljöverket ska ingripa mot problem i arbetsmiljön. Vi ser en tydlig negativ utveckling gällande brister i vårdens arbetsmiljö. Under förra året gjordes totalt 71 anmälningar från skyddsombuden, i jämförelse med 2020 då motsvarande siffra var 33 anmälningar. Anmälningarna handlar i störst utsträckning om hög arbetsbelastning, överbeläggningar och brister när det gäller bemanning. Det här är tyvärr resultatet av att många verksamheter saknar mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och att man inte arbetar systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor.
  • Fler vårdplatser. Sveriges har för få vårdplatser, och beläggningsgraden på sjukhusen är för hög. Läkar-förbundet, och många med oss, har under lång tid påtalat problemet för politiken och arbetsgivarna, men utan att ha fått gehör. Konsekvensen av för få vårdplatser blir att läkare, i stället för att vårda patienter, tvingas leta vårdplatser, och i värsta fall tvingas man skicka hem sjuka patienter. Svensk sjukvård behöver fler vårdplatser och tillräckligt med personal för att bemanna dem.
  • Tillsätt en kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Bristerna i vårdens arbetsmiljö är så pass stora att regeringen snarast bör tillsätta en kriskommission med ett tydligt och avgränsat uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Det är viktigt att en sådan kommission har bred representation med representanter från professionen, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen samt arbetsgivarsidan.

Det här är våra krav. Medellivslängden beräknas fortsätta att öka. Befolkningen blir äldre och risken för att man behöver vård ökar. Om vårdens medarbetare ska klara av att möta dagens och framtidens sjukvårdsbehov så måste politiker och arbetsgivare lyssna och hörsamma våra krav. Vår förhoppning är att den svenska befolkningen hör vårt rop på hjälp och skriver under namninsamlingen. Jag har skrivit under och står bakom uppropet #Vårdavården. Gör detsamma du också, på vårdavården.nu.