Jag läste en ng att läkemedel inte är ”vilken vara som helst och att apoteksmarknaden inte är vilken marknad som helst”. Och det stämmer. Läkemedelshantering är en viktig del av vården och ska hanteras på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har vårdgivare som förskriver läkemedel inte rätt att äga och driva apotek. Tillverkare av läkemedel samt läkemedelsbolagen har inte heller rätt att få tillstånd. Meningen var att minimera risken att förskrivaren förordnar onödiga läkemedel för egen vinning. Regleringen förbjöd dock inte privata vårdgivare att äga apotek. Sedan dess har dock såväl vården som apoteksmarknaden utvecklats, speciellt inom den digitala vården. Det finns nu ett antal delägarskap och samarbeten mellan digitala vårdgivare och apotek, bland annat apoteket Hjärtat, som äger en del av det digitala vårdbolaget Min Doktor, samt statliga Apoteket AB, med ägande i vårdbolaget Doktor 24. Utvecklingen har medfört ett ökat behov av att se över gällande lagstiftning, och sedan 2009 har flera utredningar avlöst varandra.

Läkarförbundet har påtalat det orimliga i att en och samma aktör kan ha intressen i olika delar av vårdkedjan. Vi har varnat för att dessa samarbeten kan innebära pati­entsäkerhetsrisker, utnyttjande av samhällsresurser samt risk för etiska dilemman. Vi har dock aldrig ifrågasatt våra medlemmars etiska kompass, och vi har förtroende för att de allra flesta utför ett utomordentligt arbete med vägledning av läkaretiken och att patientens bästa sätts i första rummet. Våra varningssignaler har dock bemötts med svagt intresse av makthavarna.

I en rapport från Läkemedelsverket 2019 konsta­terade myndigheten att vårdgivare inte borde beviljas till­-
stånd att äga och driva öppenvårdsapotek. Inte heller skulle apotek kunna äga vårdgivare. Två år efter rapporten insåg regeringen behovet av att se över ägandeförhållandena mellan vårdgivare och apotek, och vice versa. Regeringen tillsatte därför en utredning som skulle ta fram lagförslag för att förhindra privata vårdgivare att ensamma kunna äga och driva apotek, liksom det omvända. Syftet var att minska risken för onödigt vårdutnyttjande och överförskrivning av läkemedel.

Den så kallade Treklöverutredningen lämnade nyligen över sitt delbetänkande till regeringen. Den föreslår att privata vårdgivares möjlighet att få tillstånd att äga och driva apotek begränsas, men bara under förutsättningen att ägandet innebär ett bestämmande inflytande över verk­samheten. Förslagen är välkomna – men inte tillräckliga. Även delägar­skap och det ökande antal samarbeten som vi i dag ser mellan apotek och digitala vårdgivare är problematiska ur flera etiska och samhällsekonomiska perspektiv. Med tanke på de uppenbara risker som jag nämnt och som faktiskt finns, hade vi önskat en skarpare reglering av delägarskapen och samarbetena – med krav på transparens.

Nyligen kritiserade Riksrevisionen att förslaget från Läkemedelsverket om sekretessbrytande mellan tillsyns­myndigheterna Läkemedelsverket, Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) och TLV (Tandvårds- och läkemedels­förmånsverket), ännu inte behandlats. I delbetänkandet föreslår man att förslaget bör införas. Läkarförbundet tycker att detta ska göras skyndsamt för att tillsynen ska kunna förhindra att de negativa konsekvenser som det täta samarbetet kan ge upphov till inte besannas. Vid överlämnandet av del­betänkandet konstaterade socialminister Lena Hallengren att människor ska känna sig trygga i att vård såväl som läkemedel ska ges efter behov. Den enskilda patienten ska aldrig behöva ifrågasätta förskrivarens motiv. Därför bör vi ha ett strikt regelverk och god insyn i de delägarskap och samarbeten som finns.

I delbetänkandet rekommenderar utredaren regeringen att utreda om begreppet ”bestämmande inflytande” ska införas i lagen om handel med läkemedel, och i så fall om det även ska ges en annan och striktare innebörd än den som nu används i aktiebolagslagen. Det bör regeringen göra, eftersom ”läkemedel inte är vilken vara som helst och apoteksmarknaden inte är vilken marknad som helst”.