För de läkare som är anställda i regioner, kommuner och bolag anslutna till kommunavtalet finns det sedan årsskiftet två pensionsavtal: dels KAP-KL (kollektivavtalad pension) för anställda som är födda 1985 och tidigare och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), vilket år 2023 motsvarar 557 250 kr/år eller 46 438 kr/månad, dels ett pensionssystem som är helt avgiftsbestämt, AKAP-KR, som är för dig som är född 1986 eller senare eller tjänat under taket på 7,5 IBB. Alla läkare anställda efter årsskiftet 2023 i den regionala/kommunala sektorn som inte varit anställda med KAP-KL de senaste 90 dagarna ansluts till AKAP-KR oberoende av ålder.

Den avgiftsbestämda pensionen AKAP-KR bestäms utan nedre åldersgräns utifrån vad läkaren tjänar: av inkomster upp till 7,5 IBB per år avsätts 6 procent till den framtida pensionen, och av inkomst över 7,5 IBB avsätts 31,5 procent. 

Med AKAP-KR så väljer läkaren själv hur pensions­kapitalet ska förvaltas: antingen i traditionell pensions­försäkring med garanti eller i pensionsfonder med olika risktagande. Beroende på hur väl fonderna och placeringarna utvecklas kan läkare med AKAP-KR få olika storlek på sin pension.

KAP-KL är en kombination av både en förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension. Viktigast är den förmåns­bestämda delen på årsinkomster över 7,5 IBB, vars storlek är förbestämd av ett kollektivavtal om tjänstepension. KAP-KL är här som en försäkring, och den anställde gör själv inga val av placering. Den avgiftsbestämda delen av KAP-KL motsvarar 4,5 procent av hela inkomsten och kan placeras på samma sätt som AKAP-KR.

Storleken på den förmånsbestämda delen beror dels på vilken lön och andra inkomster läkaren haft under »de bästa 5 av 7 kalenderår«, dels på anställd tid i landsting/region. För att få en full pension ska läkaren ha varit anställd i landstings-/regionsektorn under minst 30 års tid mellan 28 och 65 års ålder. Pension kan normalt tas ut från 61 till 67 års ålder, som hel- eller delpension.

Kontantprincipen gäller under beräkningsperioden de 5 bästa kalenderåren för lön, tillägg, utbetald jour­kompensation och utbetalda semesterdagar eller inkomst om semestern bara tas ut i pengar. Sparad jourkomp, betald övertidsersättning och semesterdagar som då tas ut i pengar höjer den förmånsbestämda pensionen. Arbetar man deltid under dessa 5 år, leder det till en lägre pension.

Beräkningsperioden är »de 5 bästa åren av 7 kalenderår« som börjar 9 år innan läkaren tar ut sin pension, dock senast då läkaren fyller 65 år. Året bestäms av månaden för födelsedagen. I normalfallet (för dem födda i februari till december), om man arbetar till 65 års ålder eller senare, beräknas alltså pensionen under de 5 bästa kalenderåren från 57 år till 63 år, och om man är född i januari blir det ett år tidigare, från 56 till 62 års ålder. Vid pension vid 61 års ålder beräknas pensionen mellan 53 och 59 års ålder, respektive 52 och 58 års ålder för januarifödda.

Sverige har åter drabbats av hög inflation. KAP-KL:s förmånsbestämda del är kopplad till prisbasbeloppet (PBB). Vid beräkning av pensionen justeras inkomsten med PBB för varje år i beräkningsperioden mot PBB för det året som pensionen beräknas. Pensionsunderlaget beräknas utifrån medelvärdet av de 5 bästa åren. Från att utbetalning påbörjas värdesäkras sedan den förmånsbestämda pensionen mot PBB.

Det finns nu från arbetsgivaren och Sveriges Kommuner och regioner ett erbjudande till många läkare att under april och maj månad 2023 byta från KAP-KL till AKAP-KR från och med årsskiftet 2022/23. Det finns även en extra premie för den läkare som byter: KAP-KL avslutas med en livränta. 

Om du som läkare inte aktivt byter pensionsavtal kvarstår du i KAP-KL. Har du valt pensionsavtalet AKAP-KR i stället för KAP-KL får du inte ångra dig och byta tillbaka. Varken arbetsgivaren, KPA Pension, Skandia eller Läkarförbundet kan ge rådgivning om läkarens pension, utan endast informera om de olika alternativen i detta val. Ytterligare information om hur pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR fungerar finns på Sveriges läkarförbunds webbplats samt utförligt hos Offentliganställdas förhandlingsråd (www.ofr.se).