Läkare måste påtala vikten av vaccinering

Vid de europeiska läkarförbundens (CPME) möte i våras presenterades oroande uppgifter om hur mässling sprider sig i Europa. Bara under 2010 rapporterade European Center for Disease Control 30 000 fall av mässling. Det är fem gånger så många som det årliga genomsnittet de senaste fem åren. Medan USA och Sydamerika klarar att vaccinera så gott som […]

Sikta framåt, satsa på utbildning!

För att hälso- och sjukvården ska klara framtidens utmaningar behövs välutbildad personal med förmåga att ständigt värdera sin kunskap, lära nytt och lära om. Det egna lärandet och undervisning av kollegor måste prioriteras i verksamheten. Pedagogisk kompetens och engagemang i undervisningen behöver uppvärderas och bli meriterande. Framtidens hälso- och sjukvård står, som många konstaterat, inför […]

Skjut inte på symbolerna!

Den 24 juni 1859 utkämpades ett brutalt fältslag i och omkring den norditalienska byn Solferino. Sammanlagt 300 000 soldater försökte under nio timmar döda varandra. Den österrikiska armén förlorade denna dag mer än 20 000 män, varav 3 000 döda. Den fransk-sardinska armen förlorade 18 000 män, varav 2 500 döda. Slagets resultat, mängder av döda, döende och lemlästade soldater, […]

Otrygg sjukförsäkring skapar oro

Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar. Den senare diskussionen har även handlat om huruvida läkare skriver tillräckligt bra intyg. De […]

Den nya läkarrollen utmanar god yrkesetik

Att kraven och synen på läkaren förändrats under de senaste åren är en tämligen banal iakttagelse. Intressantare är att fundera över om de nya förväntningarna varit så genomgripande att möjligheterna att utöva läkaryrket etiskt har försämrats? Håller det fria yrket på att bli alltför styrt och ofritt? Eller har det kanske redan skett, utan att […]

Uppdrag: Läkare!

Läkarens professionella ansvar har alltid varit stort och svårt att avgränsa. Kanske är det därför yrket är så omgärdat av regler, riktlinjer och byråkrati. Få yrken är så reglerade som läkaryrket. Av skäl som säkerhet, men också ekonomi och makt, finns det i samhället en ständig ambition att öka styrningen av läkarnas insatser i hälso- […]

Professionell utveckling – en hörnsten i Läkarförbundet

IPULS – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB – ska nu avvecklas så snart det är möjligt. Socialstyrelsen kommer att ta över uppdraget att administrera SK-kurser. IPULS, som bildades 2002, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting. Kärnverksamheten i IPULS är att administrera SK-kurser för ST-läkare samt […]

Alla tjänar på bastjänstgöring

Allmäntjänstgöringen (AT) infördes 1969 och är mycket uppskattad av både läkarprofessionen och arbetsgivare. Den fyller en angelägen funktion som introduktion till svensk hälso- och sjukvård och till arbetsmarknaden. AT har en ytterst viktig funktion för myndigheten då tjänstgöringen är legitimationsgrundande. I och med legitimationen går staten i god för yrkesutövaren och garanterar att läkaren håller […]

Döda kroppar på turné väcker många frågor

Under sommaren utdömdes ett villkorligt fängelsestraff till en i England bosatt svensk som underlåtit att ta hand om sin döda hustru. Hon hade legat kvar i parets exklusiva bostad flera veckor efter att hon avlidit. Mannen erkände brott mot griftefriden. I Sverige ansågs 1988 två läkare ha brutit mot griftefriden i samband med den så […]

Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik

Inom Läkarförbundet är vi i grunden positiva till att korta väntetider genom en vårdgaranti. En förutsättning är emellertid att garantin inte hotar grundläggande principer för hur sjukvården och dess resurser ska fördelas mellan patienterna. De medicinska prioriteringarna är en viktig grundbult i problematiken kring vårdgarantins nuvarande konstruktion. Under senare tid har vårdgarantin kritiserats för just […]

Reserapport från Almedalen

Att »Almedala« är roligt men ansträngande. Under veckan uttöms gradvis hjärnan medan kroppen fylls på. Till slut liknar man ett bord. Platt upptill men med stadiga ben. För min del har tolv debatter under fyra dagar inneburit 4,5 timmars stående per dag. Stående på samma fläck med öronen öppna och huvudet på skaft. Ingen mat, […]

Marknadsföring av skönhet kräver god etik

I september förra året gav Socialstyrelsen Karin Lindell, tidigare generaldirektör för Konsumentverket, uppdraget att utreda ansvar, regler och kompetens för skönhetsbehandlingar. Bland dem som kan beröras av utredningens förslag finns plastikkirurger, hudläkare och tandläkare, men även olegitimerade personer som arbetar i den snabbt växande skönhetsbranschen. Eftersom anledningen till behandlingen inte är sjukdom utan estetik gäller […]

Läkarförbundet i Almedalen för jämlikare vård

Om jag får råda tillhör jämlik vård de hetaste frågorna i den sjukvårdspolitiska debatten under årets Almedalsvecka i början av juli. För hälso- och sjukvården har ju ett lagstadgat ansvar att erbjuda likvärdig vård till alla. Oavsett vem man är och var man bor. Rapporter visar att vården inte lever upp till detta mål och […]

Förbundet välkomnar ny modell för specialitetsindelning

Socialstyrelsens förslag till förändring av specialitetsindelningen har varit på remissrunda. Nu bearbetas de inkomna synpunkterna inför det fortsatta arbetet. Uppdraget kan inte vara helt lätt. Gamla strukturer ifrågasätts och nya specialistområden föreslås tillkomma. Alla företrädare har självfallet en hel del synpunkter! För läkare är det här frågor av stor professionell betydelse. I grunden rör det […]

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären

Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete. Förbundets flexibla och diversifierade struktur med ett tudelat medlemskap i lokalförening och yrkesförening ger goda möjligheter för läkare i alla faser av […]

Hundra år med skyddsombud

År 1912 infördes en bestämmelse i den dåvarande arbetarskydds­lagen som gav arbetstagarna rätt att utse ombud i syfte att förebygga olyckor. Detta var början till dagens skyddsombud. I slutet av 1970-talet fick skyddsombuden större rättigheter och möjlighet att vara med redan vid beslut och planering. Det är välkänt att skyddsombud har rätt att stoppa arbetet […]

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun

Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent. Det var på valborgsmässoafton som avtalsuppgörelsen undertecknades mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Pacta*. Under rådande omständigheter med en […]

Socialstyrelsen skjuter sig i foten – två gånger

Åldersdiskriminering kan definieras som negativ särbehandling på grund av ålder. Den här typen av diskriminering har varit i fokus för en livlig diskussion de senaste åren. År 2010 presenterades betänkandet »Ett utökat skydd mot åldersdiskriminering« (SOU 2010:60). Utredningens slutsats är att ålder bör få samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, till exempel kön, etnisk […]

Äldrevården behöver fler läkare

Den senaste tidens medierapportering har visat på skriande brister i vården och omsorgen av äldre patienter i så kallade särskilda boenden. Förslag till olika lösningar har presenterats inför galgen. De förslag på lösningar som förekommit har många gånger varit i rätt riktning, men också varit otillräckliga. Vad som är fundamentalt för mer långsiktiga förbättringar inom […]

Mycket på gång inom forskningen!

Inom departementen bereds just nu flera viktiga frågor. I höst kommer en ny forskningsproposition. Vinnovas och Vetenskapsrådets förslag för svensk behandlingsforskning ligger och väntar. Regeringen har utsett Sigbrit Franke att förhandla om det nya ALF-avtalet, och Kjell Asplund ska ta fram ett underlag för kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården. Det finns alltså all anledning för forskningsintresserade läkare […]