Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas.

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården

För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare.

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet.

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts.

Vi kan inte behandla bort tävlingsarrangörers huvudbry

Indikationen ”för att åstadkomma bättre tävlingsvillkor för övriga i startfältet” finns inte.

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer.

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag

Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt.  (1 kommentar)

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om.

“Best practice” ska alltid gälla våra minsta patienter

Våra yngsta patienter löper störst risk att drabbas om ett läkemedel bereds fel … då doserna och därmed också marginalerna är så små.

Bättre villkor krävs för våra forskande läkare

Vi vet från tidigare undersökningar att läkare är den enda yrkesgrupp som förlorar i livslön på att doktorera.

Utmaningar går att lösa även på tungt belastad vårdcentral

En lagom stor lista ger möjlighet till god kontinuitet och en kostnadseffektiv sjukvård.

Beskattning helt utan lagligt stöd

»De svenska lagstiftarna har tidigare slagit fast att alla led i vård och omsorg ska vara momsbefriade. Om Skatteverkets tolkning fastställs i rättspraxis anser vi att lagstiftningen måste ändras.«

Lagstiftningen för abort håller fortfarande

»Livsduglighet framstår alltjämt som en rimlig utgångspunkt för abortgränsen, även om begreppet måste tolkas i ljuset av den medicinska utvecklingen.«

Patientinflytande förutsätter valmöjligheter

»En väg är att uppmuntra sjukhusläkare till tjänstgöring på båda ställen, men det kräver goda incitament och att regler för bisysslor, konkurrensklausuler och negativa pensionseffekter ses över.«

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.«

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar

»När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.«

Oacceptabelt att AT-läkare jobbar ensamma på akuten

»Regionerna behöver säkerställa att läkare utan legitimation inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna.« (8 kommentar)

Vi har ett ansvar att motverka opioidberoende

»Vi som läkare bör göra allt vi kan för att läkemedel vi förskriver inte säljs vidare.« (2 kommentar)

Det är bråttom med reformer!

»Deras förhållningssätt sticker i ögonen när läkarna samtidigt dag­ligen måste hantera överfulla väntrum och  vårdavdel­ningar.« (1 kommentar)