Denna webbplats vänder sig till läkare

Rättelse: Många binjureincidentalom får ingen adekvat utredning

I artikeln »Många binjureincidentalom får ingen adekvat utredning« [Läkartidningen. 2023:120;23045] publicerad i nr 25-26/2023 saknades punkt 4 i en ruta i Figur 1. Punkten lyder: 4. Vid attenuering

Rättelse: Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

I artikeln »Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra. Enstaka diabetesläkemedel har även visats skydda mot kardiovaskulära och renala komplikationer« [Läkartidningen 2018;115:EYWU] angavs, i såväl text som Tabell 2, felaktig signifikans gällande risk för kardiovaskulär död i LEADER-studien. Den korrekta lydelsen i texten är: För liraglutid sågs i stället lägre risk för … kardiovaskulär död (P […]

Rättelse: ABC om förmaksflimmer på akuten

I artikeln »ABC om förmaksflimmer på akuten« [Läkartidningen 2018;115:ETDX], publicerad i nr 4/2018, blev det fel i Tabellen med rubriken »NOAK« avseende dosering av apixaban vid indikation förmaksflimmer. Det korrekta är: 5 mg × 2; 2,5 mg × 2 för patienter med eGFR 15–29 ml/minut eller med minst 2 av följande 3 kriterier: ≥ 80 år; kreatinin ≥ 133 mikromol/l; kroppsvikt ≤ 60 kg.

Rättelse: Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas.

I artikeln »Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas. Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp« [Läkartidningen 2017;114:EP36], publicerad i nr 27–29/2017, blev det fel vad gäller vem som står för rekommendationen om antal operationer per operatör och sjukhus. Det korrekta är: Rekommendationen om minsta antal radikala prostatektomier per år […]

Rättelse: Genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyri­attacken

I artikeln »Genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyri­attacken« (Läkartidningen 2016;113:DXML) som publicerades i 36–37/2016, blev det fel i Fakta 1, sista stycket (»Bildningen av hem …«) under rubriken »Överproduktion av ALA …«. Styckets korrekta formulering ska vara: »Bildningen av hem sker under feedbackkontroll. Storleken av levercellens fria hempool styr hastigheten i syntesen genom […]

Rättelse: »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«

I artikeln »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«, som publicerades i Läkartidningen nr 16 (Läkartidningen. 2015;112:DD3T) blev det fel i Figur3. Den riktiga figuren publiceras här.

Rättelse: »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«

I artikeln »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«, som publicerades i Läkartidningen nr 3–4/2015 (Läkartidningen. 2015;112:C4TH), blev det fel i figur 1, 2 och 3. Artikeln har uppdaterats med de korrekta figurerna.

Rättelse: »Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt. Fler använder evidensbaserade metoder«

I artikeln »Språkbedömningar på BVC utvecklas positivt. Fler använder evidensbaserade metoder«, Läkartidningen 2014;111:CMY4, blev det fel i Tabell II rörande värdet för Värmlandstestet i kolumn 2012. Korrekt siffra ska vara 13.

Rättelse

I Läkartidningen 2010;107(50):3200 publicerades under rubriken »Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt« ett autoreferat av en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavica. Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart. Författarna har därför återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica, varför man även ska bortse från det i […]

Rättelse

Missvisande

Omslaget till nr 50/2011 av Läkartidningen pryds av en flicka med kokleaimplantat. Läsarna kan felaktigt ha fått uppfattningen att hon är representativ för en studie med titeln »Unga med kokleaimplantat föredrar tvåspråkighet« som publicerades i samma utgåva (2011;105(50):2649-51). Vi beklagar detta.

Fel namn

Fel i rubriken

Fel i figuren

Figur 1. Volymutveckling av antalet koronarangiografier, perkutana koronarinterventioner (PCI) och koronarkirurgi (CABG = koronar bypass-kirurgi) 1982–2009. Källa: Swedehearts årsrapport. (OBS! I den tryckta utgåvan av Läkartidningen hade kurvorna för PCI och CABG blivit förväxlade. Det är här rättat.)

Fel adress

Australien, inte Österrike

Fel i första meningen

I artikeln »Ciliopati – orsak till flera besynnerliga syndrom«, Läkartidningen 2010;108(7):332-5, blev det fel i första meningen under »Sammanfattat«. Det riktiga ska vara: Kartageners syndrom innefattar bronkiektasier, sinuit och situs inversus. (Felet är rättat i de elektroniska varianterna av artikeln och i Läkartidningens digitala arkiv.)

Fel efternamn

Ej Ugarph på bild

I artikeln »De fick dela på visslarpris«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(49):3115 är det inte pristagaren Vincent Ugarph själv som syns på bilden, utan Göran Mossberg som tog emot priset för Ugarphs räkning.

Fel under rubriken

I artikeln »Bisfosfonatbehandling kan orsaka stressfraktur. Men behandlingsnyttan är betydligt större än risken«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(41):2482-3, finns ett fel under rubriken »Ovanliga frakturer« på sidan 2483. NNT för alla fragilitetsfrakturer ska vara 10 (och inte 90).