Denna webbplats vänder sig till läkare

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn

Matallergi är ett allvarligt hälsoproblem som drabbar framför allt barn. Det finns inte någon vedertagen botande behandling mot matallergier förutom att undvika livsmedlet ifråga. Under de senaste åren har dock ny kunskap utvecklats inom området matallergisjukdomarnas diagnostik och behandling.

5 frågor till

5 frågor till

Caroline Nilsson har tillsammans med Josef Brandström, Susanne Glaumann och Mirja Vetander skrivit artikeln »Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn«. Artikeln ingår i temat »Allergier hos barn och vuxna«.

Anafylaxi kan vara livshotande, behandling måste sättas in snabbt

Anafylaxi kan vara livshotande, behandling måste sättas in snabbt

Anafylaxi är en potentiellt livshotande och oftast snabbt insättande sy­stemisk överkänslighetsreaktion. Tiden till symtomdebut efter kontakt med den utlösande faktorn kan variera mellan sekunder och timmar; vanligen uppträder symtom inom 30 minuter. Misstänkt anafylaxi ska behandlas direkt med adrenalin intramuskulärt.

Primärvården – första instans för att utreda allergier

Primärvården – första instans för att utreda allergier

Patienter med sjukdomar och symtom som orsakas av allergisk eller annan överkänslighet är vanliga i primärvården. Allmänläkaren bör ha kunskap om hur behandling och utredning av de vanligaste misstänkta allergiska tillstånden ska handläggas.

Från lindrig klåda till anafylaxi

Här presenteras en uppdatering av aktuell kunskap och praktisk tillämpning av den vetenskapliga evidensen kring allergisk sjukdom.

Allergisk rinit drabbar en tredjedel av befolkningen

Allergisk rinit drabbar en tredjedel av befolkningen

Allergisk rinit är en folksjukdom som medför en betydande kostnad för samhället och lidande för många patienter. Med en strukturerad anamnes och noggrann undersökning finns goda möjligheter till behandling. 

Riskfaktorer och prevention

Här presenteras en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de omgivningsfaktorer som har lyfts fram som riskfaktorer för astma och allergi samt aktuella råd till gravida och småbarnsföräldrar kring dessa faktorer.

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring

Allergenspecifik immunterapi ger långvarig symtomlindring vid allergisk luftvägssjukdom hos patienter med allergi mot gräs, björk, kvalster eller katt. Immunologiskt förklaras effekterna av en ändring från Th2- till Th1-medierat immunsvar vid allergenexponering.

Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna

Allergier största sjukdomsgrupp hos svenska barn och unga vuxna

Allergisk sensibilisering, en viktig riskfaktor för allergiska sjukdomar som astma och rinit, har ökat i förekomst världen över. Parallellt har också andelen personer med astma och klinisk allergi ökat. Bland unga vuxna är närmare hälften sensibiliserade mot vanliga luftburna allergener.