Myndigheter ska ge landstingen stöd till flyktingvården

Regeringen ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja landstingen i arbetet med att erbjuda vård till flyktingar.

Snabbspår för nyanlända läkare

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. (5 kommentar)

»Det finns inget B-lag för flyktingar«

»Det finns inget B-lag för flyktingar«

Vilken vård har asylsökande rätt till? Vad kan man som läkare göra i den flyktingsituation som råder? Två av de frågor som drygt hundra läkare och läkarstudenter i Malmö i förra veckan sökte svar på.(1 kommentar)

Så mycket får varje landsting för att hantera flyktingsituationen

Landstingen föreslås få knappt 1,5 miljarder kronor som stöd för att kunna hantera flyktingsituationen. Ett välkommet tillskott för sjukvården, enligt de landsting Läkartidningen pratat med. Mest i kronor räknat får Västra Götaland, minst får Gotland.(2 kommentar)

Tolkbrist hotar patientsäkerheten

Antalet flyktingar som kommer till Sverige ökar och risken finns att bristen på sjukvårdstolkar blir akut om åtgärder uteblir.

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Socialstyrelsen vill hitta snabbare vägar fram för tredjelandsläkare att komma i arbete. Bland annat genom kortare ledtider och översyn av dagens kunskapsprov.

Åldersbedömning enligt engelsk modell inte hanterbar

Åldersbedömning enligt engelsk modell inte hanterbar

Lars Breimer står i denna replik till Anders Hjern och Henry Ascher fast vid åsikten att det behövs ett gemensamt EU-regelverk för åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn.

Lars Breimers antaganden vilar på lös grund

Lars Breimers antaganden vilar på lös grund

Lars Breimers inlägg exemplifierar de problem som uppstår när migrationspolitiska hänsyn i stället för vetenskapligt tänkande får styra granskningen av radiologiska metoder för bedömning av ålder, skriver Anders Hjern och Henry Ascher i denna slutreplik.(8 kommentar)

Oro i Skånes primärvård för hur resurser ska räcka till flyktingar

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av volymerna, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. (3 kommentar)

Vi fortsätter arbetet för allas lika rätt till god hälsa

»Ett ljus i mörkret är den stora vilja att hjälpa vi ser i samhället […] Vi ska vara stolta, men vi måste också vara realistiska. Pågående katastrof kommer att fortsätta även när mediernas strålkastare slocknat.« 

Så vill Läkarförbundet påskynda integrationen av utländska läkare

Yrkesanpassad språkutbildning, fler AT-tjänster och mer provtjänstgöring. Det är några åtgärder som Läkarförbundet föreslår för att underlätta för utländska läkare att snabbare komma i arbete.(2 kommentar)

Läkare i Gävleborg visar sitt stöd för flyktingar

Läkare i Gävleborg visar sitt stöd för flyktingar

På Region Gävleborgs webbplats kan man se bilder på läkare som är verksamma i Gävleborg och som själva flytt till Sverige från ett annat land. Genom att visa sig på bild vill de visa sitt stöd för människor på flykt.

Läkarstudent tog initiativ till ideell flyktinghjälp

Läkarstudent tog initiativ till ideell flyktinghjälp

För en dryg månad sedan startade den 21-åriga läkarstudenten Susanna Charboti det ideella projektet #Vårdpåcentralen. I början stod hon och ett fåtal vänner utanför Stockholms centralstation och delade ut receptfria läkemedel till flyktingar. Nu har 250 volontärer anslutit sig. 

WMA antog resolution om den globala flyktingkrisen

World Medical Association, WMA, antog en resolution vid sitt generalförsamlingsmöte i Moskva förra veckan. Länder och regeringar uppmanas att upprätthålla nivån på flyktingmottagandet.(1 kommentar)

Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn

Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument som kan styrka deras ålder. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning när myndigheter ifrågasätter den ålder unga asylsökande uppger. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde högst begränsat. Åldersbedömningar baserade på psykosociala metoder bör prövas och utvärderas.(6 kommentar)

Så bidrar läkare

Så bidrar läkare

En läkare som engagerat sig för alla de flyktingar som just nu söker en fristad i Europa är Elin Blomqvist, ST-läkare i kirurgi i Lycksele. Under ett jourpass den 5 september fick hon en stund över och gick in på Face­book. Flödet var fullt av bilder från tragedierna på Medelhavet. – Jag såg bilderna och […](1 kommentar)

Läkarförbundet vill bidra till snabbspår för tredjelandutbildade

Yrkesanpassad tidig språkundervisning, en förberedande introduktionskurs inför Tule-provet och delad kostnad för provtjänstgöring. Läkarförbundet har flera förslag på hur tiden till svensk legitimation för tredjelandutbildade läkare kan kortas.