Hur tala om läkarbrist?

Läkarförbundet ska tydliggöra sina åsikter om Sveriges framtida läkarbrist. Men hur mycket kraft ska man lägga på att dementera konspirationsteorier?

Primärvårdens kostnader ska kartläggas

Läkarförbundet har kartlagt bemanningen i primärvården. Nu är det dags att kartlägga kostnaderna.

Kortare väntetider för utskrivning

Varje dag ligger många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i väntan på placering i kommunala boenden. Nu ska Läkarförbundet verka för att väntetiderna kortas.

Behöver Läkarförbundet en tankesmedja?

Läkarförbundet hörs för lite i sjukvårdsdebatten. Därför ville Sylf i en motion att förbundet startar en tankesmedja.

Beslut i korthet

Beslut i korthet

Administrationen ska minska,  chefsläkarna ska få större oberoende och ST-kontrakten ska bli mer hållbara. Detta enligt några av de motioner som bifölls på fullmäktigemötet.

Striktare regler för patientenkäter

För att värna patientsekretessen bör patientenkäter bara skickas hem om patienten tillfrågats i förväg.

Bakjour A och B ska definieras

Läkarförbundet ska ta fram en skriftlig tolkning av skillnaden mellan beredskap A och B som stöd åt lokalföreningarna.

Oförändrade medlemsavgifter, även för studenterna

En höjning av medlemsavgiften från 60 till 100 kronor per år för studerandemedlemmar kan låta liten. Men frågan visade sig har stor betydelse och CS fick se sig nedröstat.

SÄL är ett särintresse. Eller inte.

Stockholms läkarförening hade motionerat om att Sveriges äldre läkare (SÄL) borde ges möjlighet till representation i centralstyrelsen. CS yrkade avslag.

Ingen yrkesförening för universitetsanställda

Tre enskilda medlemmar hade motionerat om att fullmäktige skulle godkänna bildandet av i första hand en yrkesförening och i andra hand en intresseförening för universitetsanställda läkare.

Heidi Stensmyren omvald

Läkarförbundets förste vice ordförande omvaldes för en ny tvåårsperiod. Och till nya ledamöter i centralstyrelsen valdes Elin Ericsson och David Svaninger.(1 kommentar)

Mer ändamålsenlig tolkning av patientdatalagen

Yngreläkarna fick stort stöd för sitt krav att Läkarförbundet ska verka för en mer ändamålsenlig tillämpning av regelverket kring patientjournaler.

Demografin utmanar samhällsekonomin

»Demografin är något som Saco och inte minst Läkarförbundet skulle behöva göra mycket mer av de närmsta åren, för därur kommer några av de allra största frågorna som ni kommer att ha att brottas med. De kommer att gripa djupt in i den vardag som ni har omkring er.«(2 kommentar)

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat

»Man kan se fullmäktigemötet lite som en examen på försommaren. Vi kommer hit och ska få våra betyg«, sa Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i sitt inledningstal till årets fullmäktigemöte.

Nya ledamöter föreslås till CS

Elin Ericsson, född 1978, är specialist i kirurgi och verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon är ordförande för Södermanlands läkarförening sedan 2012. David Svaninger, född 1980, är ST-läkare vid en privat vårdcentral i Ulricehamn. Han är andre vice ordförande i Sylf samt styrelseledamot i Södra Älvsborgs läkarförening. Valberedningen föreslår att Läkarförbundets förste vice ordförande, Heidi […]

»Anställda rör sig i en juridisk gråzon«

Eftersom patientdatalagen, PDL, inte definierar vem som har rätt att ta del av journalhandlingar måste vårdgivarna göra det. De flesta har dock inte gjort det, vilket gör att sjukvårdspersonal som sköter dagliga jobb riskerar att bryta mot lagen. Det skriver Sylf i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte den 30–31 maj, och pekar på tre områden […]

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2013

Inför två valomgångar vid personval Stockholms läkarförening vill att reglerna för personval på förbundsfullmäktige ändras. Idag väljs den som får flest röster, oavsett antalet kandidater. Det gör att när det finns fler än två kandidater till en post kan en person väljas trots att hen inte har stöd av en majoritet av delegaterna. Så har […]

Oförändrad mandatfördelning

Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att inte föreslå några förändringar i mandatfördelningen mellan delföreningarna.