Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. (1 kommentar)

Strategi 2020 – femårig verksamhetsplan antagen

Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020.

Utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård.

Bifall för motion om övertidsersättning

Bifall för motion om övertidsersättning

Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar. 

Starka känslor kring hot och våld i arbetsmiljön

En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige.

Nyttan med Saco-medlemskap ska utredas

Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. 

För dyrt utveckla e-receptsystem

Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar)

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan.

Mer digitalt stöd till delföreningarna

Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar. 

Avslag för smart motionsmodell

Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare.

Läkare ska slippa remiss till »alternativ« vård

Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning.(1 kommentar)

Forskarutbildning ska kunna börja tidigare

Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten.(2 kommentar)

Nej till förslag om momsfria grönsaker

Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt.

Kontinuitet bör bli kvalitetsindikator

Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator.(1 kommentar)

Alla i styrelsen valdes om

Alla i styrelsen valdes om

Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag.

Möjlighet ska öka att kontrollera arbetad tid

Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt.

Äldre läkares rätt att slippa nattjour vann bifall

Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete.

Fokus ska sättas på »utsatta gruppers« ohälsa

Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper.

Avslag för motion om arbetsmiljöcertifiering

En certifiering för arbetsmiljön är inte rätt väg framåt, menade förbundsstyrelsen. Fullmäktige höll med och avslog därför motionen.

»Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

»Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige.