»Chefer ska i första hand vara chefer«

Förbundsfullmäktige avslog ett förslag om att det ska vara önskvärt att verksamhetschefer arbetar kliniskt.(3 kommentar)

Förändringar av Strategi 2020 antogs

Några smärre justeringar i sista stund – sedan kunde Läkarförbundets femåriga verksamhetsplan Strategi 2020, inklusive ett antal nya delmål, klubbas av fullmäktigemötet.

Läkarprofessionens särart ska beskrivas tydligare

Att beskriva vad som särskiljer läkaryrket från andra yrkesgrupper i vården är viktigt och behöver förtydligas i Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program. Det anser Stockholms läkarförening – och får medhåll av fullmäktige.

Ris och ros till Sverigeronden

Ris och ros till Sverigeronden

Läkarförbundets satsning Sverigeronden fick skarp kritik av flera lokalföreningar på förbundets fullmäktigemöte – men även en hel del beröm.

Krav på hårdare arbete för kostnadsneutrala randningar

Läkarförbundet ska arbeta för att randningar inte ska innebära några merkostnader för ST-läkare. Frågan lyftes av Hallands läkarförening.

»Viktig signalpolitik att lyfta fram primärvårdsläkarna«

Läkarförbundet ska betona vikten på förstärkt och/eller obligatorisk fortbildning för läkare i primärvården i den pågående nationella satsningen som regeringens utredare Anna Nergårdh leder. Det beslutade förbundsfullmäktige.

Nya etiska regler antagna

Nya etiska regler antagna

Läkarförbundets fullmäktige har beslutat om nya etiska regler för förbundets medlemmar. Men debatten var livlig i både utskott och plenum, och det fanns förslag att frågan skulle återremitteras.

»Backar vi nu förlorar vi chansen att påverka«

»Backar vi nu förlorar vi chansen att påverka«

Frågan om AT bör behållas i sin nuvarande form vållade den längsta och mest känslosamma debatten under årets förbundsfullmäktige. Sjukhusläkarna gick emot förbundets officiella åsikt att ersätta AT med en handledd introduktionstjänstgöring – men mötte starka protester.(2 kommentar)

SLF Student prisades för nytänk

Sveriges läkarförbund student fick igenom ett förslag om att Läkarförbundet ska arbeta för program där läkarutbildningen kombineras med formella utbildningar inom ledarskap och forskning – och prisades för att de fått förbundsstyrelsen att tänka nytt. 

Revision på rim drog ner applåder

Revision på rim drog ner applåder

Revisionsberättelser brukar inte direkt vara några publikfriare. Men när Läkarförbundets revisor Lars-Erik Engberg gick igenom resultatet för 2016 gjorde han det – på rimmad vers.

Här är Läkarförbundets nya förbundsstyrelse

Här är Läkarförbundets nya förbundsstyrelse

Karin Båtelson valdes om till förste vice ordförande och två nya ordinarie ledamöter tog plats i styrelsen: Anders Lundberg och Erik Dahlman.

Livlig debatt om offentliga utlysningar av vikariat

Livlig debatt om offentliga utlysningar av vikariat

Sveriges läkarförbund student ville i en motion att Läkarförbundet ska verka för att alla underläkarvikariat och läkarassistenttjänster ska utlysas offentligt. Utskottet yrkade bifall, men fullmäktige beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen att motionen skulle anses besvarad.(1 kommentar)

Fortsatt arbete mot lönediskriminering

Två motioner från Kvinnliga läkares förening handlade om att stoppa lönediskriminering av utländska respektive kvinnliga läkare. Fullmäktige kom fram till att Läkarförbundet redan verkar för det.

Utreda upphandling ingenting för Läkarförbundet

Landstingens upphandlingar har hamnat i fokus vid ett flertal tillfällen på senare tid. Stockholms läkarförening vill att Läkarförbundet ska utreda upphandlingsförfarandet och föreslå en ny modell.

Föräldraledighet i genusperspektiv bevakas

Kvinnliga läkares förening efterlyste i en motion en kartläggning av läkares föräldraförsäkring och vård av barn ur ett genusperspektiv. Motionen ansågs besvarad.

Ingen frysning av manliga läkares löner

Ingen frysning av manliga läkares löner

Fullmäktige avslog en motion om att omedelbart frysa manliga läkares löner tills kvinnliga läkare kommer i kapp.(1 kommentar)

Inga »pensionärer« i Läkarförbundet!

Nya former av medlemskap i Läkarförbundet var ämnet för två motioner till årets fullmäktigemöte. Svenska privatläkarföreningen föreslog exempelvis att det inte längre ska vara möjligt att vara pensionärsmedlem.

Oförändrad medlemsavgift

Oförändrad medlemsavgift

Oförändrade medlemsavgifter, en liten ökning av medlemsantalet och en liten ökning av självförsörjningsgraden. Det ingår i den budgetram för 2018 som fullmäktige beslutade om. Samtidigt informerades om att förbundet köper nya fritidslägenheter för medlemmar i Spanien.

»Forskande läkare trakasseras«

Läkarförbundet måste uppmärksamma situationen för forskande läkare. Det var budskapet i en av motionerna till årets fullmäktige.

»Vi måste göra det tillsammans«

»Vi måste göra det tillsammans«

Vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) fokuserade på vikten av samarbete för att lösa problemen och utmaningarna i den svenska hälso- och sjukvården under sitt tal på Läkarförbundets fullmäktigemöte.