Denna webbplats vänder sig till läkare

Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling

Laboratorieanalyser vid NOAK-behandling

Monitorering av behandlingseffekt rekommenderas inte för NOAK, men i vissa kliniska situationer kan mätning av antikoagulerande effekt behövas. Specifika NOAK-analyser kommer att bli tillgängliga på allt fler sjukhus eftersom analyserna går att sätta upp på de koagulationsinstrument som används i sjukhuslaboratoriernas dygnet runt-verksamhet.

NOAK vid ischemisk hjärtsjukdom och perifer ateroskleros

NOAK har även studerats i kombination med trombocythämning hos patienter med koronarsjukdom och perifer aterosklerotisk sjukdom, och kommer sannolikt framöver även att i lägre doser finna sin plats även i behandling av dessa tillstånd.

NOAK står säkra i klinisk praxis

NOAK står säkra i klinisk praxis

Under den senaste 10-års-perioden har NOAK blivit den vanligaste orala antikoagulantiagruppen. Här presenteras det aktuella kunskapsläget, men också en historisk tillbakablick.

NOAK vid klaffsjukdom – bara i särskilda fall

NOAK vid klaffsjukdom – bara i särskilda fall

NOAK är i dag inte rekommenderat vid klaffsjukdom, men därmed bör inte alla patienter med klaffsjukdom exkluderas från behandling med NOAK. Vid förmaksflimmer och lindrig–måttlig aortaklaffsjukdom eller degenerativ mitralklaffsinsufficiens kan NOAK väljas som strokeprofylax.

NOAK lika säkert som warfarin vid elektiv elkonvertering

NOAK lika säkert som warfarin vid elektiv elkonvertering

För samtliga NOAK-läkemedel finns data som visar att de är säkra alternativ till warfarin vid elektiv elkonvertering av förmaksflimmer. Med NOAK blir tiden till elkonvertering betydligt kortare, och elkonverteringsverksamheten blir lättare att planera. 

NOAK som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

NOAK som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi

Vid ortopedisk kirurgi i nedre extremitet och bäcken är risken för venös tromboembolism hög. NOAK har visat sig vara effektiv och säker trombosprofylax efter höft- och knäplastik. Samtidigt skapar den ökade användningen av NOAK som emboliprofylax vid förmaksflimmer nya problem vid akut och elektiv kirurgi.

Förstahandsvalet som stroke­prevention vid förmaksflimmer

Förstahandsvalet som stroke­prevention vid förmaksflimmer

NOAK är förstahandsval för strokeprevention vid förmaksflimmer baserat på randomiserade studier omfattande >70 000 patienter, där apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban var minst lika effektiva och säkra som warfarin.

NOAK vid venös tromboembolism samt hantering av blödningar

NOAK är i dag förstahandsbehandling vid venös tromboembolisk sjukdom på grund av en både enklare och säkrare behandling. Om en allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi uppkommer, finns i dag antidot mot dabigatran samt en handläggningsplan för övriga NOAK.

5 frågor till Lars Wallentin

5 frågor till Lars Wallentin

Lars Wallentin, senior professor, har skrivit om utvecklingen av NOAK-läkemedel i veckans tema »NOAK – 10 år i Sverige«.

Så blev NOAK den dominerande behandlingen vid förmaksflimmer

Så blev NOAK den dominerande behandlingen vid förmaksflimmer

Under en intensiv 10-årsperiod bevisade NOAK-forskarna att NOAK är den överlägset effektivaste, säkraste och enklaste behandlingen för att förebygga stroke vid förmaksflimmer och därför måste prioriteras framför warfarin. Läs om den kliniska utvecklingen av direktverkande orala antikoagulantia. (1 kommentar)