Denna webbplats vänder sig till läkare

Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat

Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat

En stillasittande livsstil och ett ohälsosamt matmönster ökar risken för diabetes typ 2, medan fysisk aktivitet minskar risken. Råd om livsstil utgör grunden i prevention av diabetes typ 2.

Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt?

Metformin är fortfarande förstahandsalternativet för glukossänkande behandling. Därefter anger Läkemedelsverket att behandlingen ska individualiseras. Relativt friska och yngre bör behandlas intensivt från start. (2 kommentarer)

Stora framsteg inom diabetes typ 2

Stora framsteg inom diabetes typ 2

De senaste årens ökade kunskaper om diabetes typ 2 har gett möjligheter att påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död.

Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

Hittills har enstaka läkemedel inom gruppen SGLT2-hämmare respektive GLP-1-receptoragonister visat positiva effekter på kardiovaskulära och renala utfallsmått. Pågående studier får visa om detta är giltigt för hela läkemedelsklasser.

Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos

Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos

Målsättningen för behandling av typ 2-diabetes är att förhindra komplikationer, god glukoskontroll är där en viktig del av behandlingen. För att på bästa sätt erbjuda effektiv läkemedelsbehandling behöver man känna till läkemedlens verkningsmekanismer och den grundläggande patofysiologin vid typ 2-diabetes.  (2 kommentarer)

Hög diabetesrisk bland icke-västerländska invandrare

Hög diabetesrisk bland icke-västerländska invandrare

Icke-västerländska invandrare är en högriskgrupp för diabetes, vilket bedöms vara en följd av  exponering för diabetesdrivande riskfaktorer som utsatt socio­ekonomi, ogynnsamma levnadsvanor, ärftlighet och epigenetik. Mer riktat och bättre strukturerat preventivt arbete och ökad kunskap kring kulturella och strukturella hinder behövs.

Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling

Nationella diabetesregistret är en självklar del av diabetesvården i Sverige för uppföljning av behandlingsresultat på lokal, regional och nationell nivå. Data från registret visar på betydelsen av god riskfaktorkontroll och ger stöd för att resultat i kliniska prövningar också gäller i klinisk vardag.

Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2

Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2

Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen med diagnoskriterierna för typ 2-diabetes då en diabetesdiagnos har livslång konsekvens för patienten och vården. Helst bör man identifiera personer med störd glukosmetabolism innan en diabeteskomplikation uppstått, för att sätta in livsstils- och eventuell farmakologisk behandling.