Denna webbplats vänder sig till läkare

Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning

E-journalföring, omfattande registreringsskyldigheter, hackade IT-system … »offentlig vård« får en ny innebörd och osäkrar inte bara patientens integritet. Även läkarens yrkesetos och relationen mellan vårdpersonal, patienter och staten förändras. (2 kommentarer)

Kliniska beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex, alltmer specialiserad, alltmer svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge struktur och hjälp vid behandling av den enskilda patienten.  (3 kommentarer)

Anamnesupptagning via dator kan ge bättre vård och forskning

Att låta patienten – före besöket hos läkaren – besvara ett batteri av anamnestiska frågor i ett interagerande datorprogram kan ge läkaren bättre underlag för handläggning än vid traditionell anamnesupptagning. (2 kommentarer)

Telemedicin leder till ökad patientnytta

Telemedicin leder till ökad patientnytta

Vård på distans, att kunna erbjuda specialistvård oberoende av avstånd, vårdgivare och vårdnivå, är viktigt för att uppnå en jämlik vård. Vinsterna är många – både för vårdpersonal, patient och anhöriga. (2 kommentarer)

Elektroniskt stöd i journalen för dosering av läkemedel vid sänkt njurfunktion

Förskrivarstöd vid nedsatt njurfunktion har saknats i Sverige. Pilotprojektet »Njurknappen« utvecklades för att vid förskrivning i primärvården snabbt kunna anpassa doseringen med hjälp av patientens journal.

IT-system i vården kräver nya tankesätt

Modern teknologi inom vården har sina fördelar och nackdelar. Vården kan bli säkrare och effektivare, men arbetssätt och etiska frågor förändras. Och hur tas läkarens kompetens tillvara i utvecklandet av nya system?