Denna webbplats vänder sig till läkare

Spännande sjukdom i nytt perspektiv

Spännande sjukdom i nytt perspektiv

Forskning om och behandling av förmaksflimmer – som drabbar 3 av 100 vuxna – utvecklas nu allt snabbare. Ett exempel är hopp om bättre strokeprofylax tack vare de nya blodförtunnande medlen; ett annat är ablation, som visats ge bättre effekt än antiarytmika, skriver Mårten Rosenqvist och Viveka Frykman (bilden). (1 kommentar)

Socialstyrelsen ger nya riktlinjer för hjärtsjukvård under hösten

Socialstyrelsen ger nya riktlinjer för hjärtsjukvård under hösten

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård får direktverkande antikoagulantia samma prioritet som warfarin för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer och förhöjd strokerisk.

Elström eller läkemedel kan konvertera förmaksflimmer

Elström eller läkemedel kan konvertera förmaksflimmer

I Sverige är elektrokonvertering ännu den dominerande metoden för att förmå ett förmaksflimmer att slå om till sinusrytm. Elektiv konvertering ger 9 av 10 patienter sinusrytm, men hälften av dem återfaller i förmaksflimmer inom 1 månad.

Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall

Bara 4 av 10 patienter med förmaksflimmer har strokeskyddande behandling. Om 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer fick antikoagulantia skulle 3 000 strokefall kunna undvikas varje år.

Stängning av vänster förmaksöra när antikoagulation inte fungerar

Stängning av vänster förmaksöra när antikoagulation inte fungerar

Hos en del patienter är antikoagulantiabehandling inte möjlig. För att då minska strokerisken kan kateterburen stängning av vänster förmaksöra – huvudkällan för tromber hos patienter med förmaksflimmer – vara ett alternativ.

Kateterburen ablation – effektivare än läkemedel

Kateterburen ablation – effektivare än läkemedel

Vid ablation av förmaksflimmer blockeras triggande punkter i förmaket med radiovågor eller kyla – en metod som visat sig ha bättre effekt än antiarytmika. Nu behövs satsningar på utbildning och nyrekrytering för att möta ökad efterfrågan. (1 kommentar)

Att leta efter förmaksflimmer – flera skäl finns för screening

Att leta efter förmaksflimmer – flera skäl finns för screening

Screening för förmaksflimmer och initiering av antikoagulantiabehandling kan förebygga ny- och återinsjuknande i stroke.

Stora studier av NOAK visar på gott och säkert strokeskydd

Vetenskapliga resultat visar nu att NOAK (direktverkande antikoagulantia) är utmärkta alternativ till warfarin för patienter med förmaksflimmer och risk för stroke. Fler patienter kan härmed få bra, och enklare, antikoagulantiabehandling.

NOAK i den kliniska vardagen

Sedan 2011 kan NOAK-preparat användas i Sverige. Jämfört med warfarinbehandling har NOAK fördelen av att många gånger kunna ge patienter en enklare vardag med mindre komplicerad uppföljning. (2 kommentarer)

Läkemedelsreglering av rytm och frekvens – för att lindra symtom

Läkemedelsreglering av rytm och frekvens – för att lindra symtom

Behandlingsmål vid förmaksflimmer är, förutom tromboemboliprofylax, att förebygga attacker när flimret är paroxysmalt och att minska symtom när det är kroniskt. Betablockerare är ofta förstahandsval.