Denna webbplats vänder sig till läkare

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård

Psykisk ohälsa och cancervård – ett bättre samarbete behövs för jämlik vård

Det har gått sju år sedan Socialstyrelsens rapport om överdödlighet i cancer bland psykiskt sjuka gavs ut. Fortfarande har cancerpatienter med psykisk ohälsa sämre möjligheter att överleva. Här beskrivs möjliga orsaker, och vad som kan göras för att minska denna överdödlighet. 

Samarbetsvård för psykisk hälsa på väg implementeras i Sverige

Det finns en forskningsbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri som ännu inte är utprövad i svensk sjukvård – »collaborative care model«. Ett arbete för utbildning och implementering av modellen i Sverige planeras.

För en jämlik och integrerad vård

För en jämlik och integrerad vård

Vi vill med detta tema uppmuntra kliniker, chefer, beställare och politiker att ta till sig kunskaperna om de potentiella vinster och det generella mervärde som en välfungerande sjukvård med en högre integration mellan psykiatri, psykologi och somatik ger.

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

Markant somatisk översjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom

Patienter med allvarlig psykisk sjukdom har en betydande överdödlighet och översjuklighet i somatiska sjukdomar. Ogynnsamma levnadsvanor, metabola bieffekter av psykofarmaka, kognitiv nedsättning och suboptimal organisation av hälso- och sjukvården är bidragande faktorer. (3 kommentarer)

Multiprofessionella epilepsiteam med psykiatrisk kompetens

Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom där psykiatrisk komorbiditet är vanlig och ofta förblir obehandlad. Multiprofessionella epilepsiteam krävs för att kunna möta behov och adekvat hjälpa epilepsipatienter med komplexa svårigheter.

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete

Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete

Psykisk ohälsa i samband med graviditet och under spädbarnsperioden är vanligt och har negativa konsekvenser för mor, barn och familj. Ett integrerat samarbete mellan psykiatri, obstetrik och barnsjukvård leder till minskade risker för mor och barn.

5 frågor till Carl Sjöström

5 frågor till Carl Sjöström

Carl Sjöström, överläkare, har skrivit en artikel om funktionella somatiska symtom i veckans tema.

Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens

Patienter med funktionella somatiska symtom är vanliga inom många specialiteter och uppfattas ofta som svåra att hjälpa. Evidensbaserade metoder för utredning och behandling finns, men är dåligt implementerade i svensk sjukvård. En sjukdomsmodell som tar hänsyn till både biologiska, psykiska och sociala förhållanden behövs. (2 kommentarer)

Konsultation–liasionpsykiatri för integration somatik och psykiatri

Konsultationspsykiatri är ett väletablerat begrepp för psykiatriska insatser på begäran av somatisk sjukvård. Vid liaisonpsykiatri sker arbetet i team tillsammans med somatiken och är proaktivt. Evidensen för att konsultation–liaisonpsykiatri är både kliniskt och kostnadsmässigt effektiv har ökat betydligt på senare år. (3 kommentarer)