Denna webbplats vänder sig till läkare
Dags att definiera vad en svensk doktor ska kunna

Dags att definiera vad en svensk doktor ska kunna

Från utvärderingen av den finska läkarutbildningen finns fynd att beakta vid uppbyggnaden av den 6-åriga läkarutbildningen i Sverige. En viktig del är att definiera kärnkompetenser som alla nyutexaminerade läkare ska behärska. (1 kommentar)

En grundutbildning i förändring

En grundutbildning i förändring

De studenter som börjar läkarutbildningen hösten 2021 kommer att kunna legitimeras efter 6 års studier. En del områden inom utbildningen behöver dock modifieras.

EPA – en modell  för att träna och bedöma dagligt läkarjobb

EPA – en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb

EPA (entrustable professional activities) avser aktiviteter som ingår i en läkares dagliga arbete och som läkaren ska klara med en definierad grad av självständighet första dagen som legitimerad läkare. En modell för att träna och bedöma sådana aktiviteter kan tydliggöra progressionen mot uppsatta mål under hela läkarutbildningen.

Strukturerad utbildning i e-hälsa saknas på läkarprogrammen

Strukturerad utbildning i e-hälsa saknas på läkarprogrammen

En väl genomtänkt grundutbildning vad gäller förhållningssätt till e-hälsa och journalföring är viktig för framtidens läkare. En inventering av dagens läkarprogram har visat att strukturerad utbildning i e-hälsa och medicinsk informatik saknas. (4 kommentarer)

Interprofessionell simulering är engagerande och relevant

Interprofessionell simulering är engagerande och relevant

Studenter behöver träna på teamarbete och utveckla interprofessionell kompetens för att rustas för framtidens hälso- och sjukvård. Utbildning för interprofessionell samverkan kan ske genom simulering där läkar- och sjuksköterskestudenter möts och agerar tillsammans i patientscenarier.

Läkemedelsarbete behöver vara integrerat i klinisk utbildning

Läkemedelsarbete behöver vara integrerat i klinisk utbildning

Enkätresultat från fyra lärosäten visade att studenter som gör många läkemedelsgenomgångar känner större trygghet och reflekterar mer över patientens behandling. Även klinisk handledning gör skillnad för tryggheten.

Att examinera blivande kollegor: Vi behöver en bedömningskultur

God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. För detta krävs att examinationerna är i linje med kursens mål och innehåll och en integrerad del av ett utbildningsprogram. (2 kommentarer)