Denna webbplats vänder sig till läkare

Ungas livsstil kan hejda psykisk ohälsa

I detta temanummer fokuserar vi på väsentliga levnadsvanor/livsstil och deras betydelse för ungdomars psykiska hälsa.  Forskning om livsstilsfrågor och hälsa är på snabb frammarsch. Våra levnadsvanor uppmärksammas alltmer i relation till både den fysiska och den psykiska hälsan.  Varje vecka kan vi i dagspress och fackpress läsa nya rön om hur hälsosamma levnadsvanor tycks kunna […] (1 kommentar)

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare

Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar har undersökts och utretts i olika statliga utredningar under de senaste 30 åren. I Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) från 1981 rapporterades hur många i åldern 16–24 år som uppgav att de hade besvär av ängslan/oro eller ångest, sömnbesvär, huvudvärk eller nedstämdhet. Frekvensen jämfördes med uppgifterna i […]

Att äta sig frisk … eller sjuk – mat är centralt i vårt samhälle

Hur och vad vi äter kan ge upphov till kroppslig sjuklighet som hjärt–kärlsjukdom och diabetes. Men huruvida det kan ge upphov till psykisk sjukdom är inte lika väl undersökt, och hittills har inte lika tydliga samband kunnat påvisas. Om man äter för lite och hamnar i svält, blir man psykiskt påverkad, vilket hos en del […] (1 kommentar)

Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett begrepp som inte har någon enkel enhetlig definition. I detta sammanhang åsyftas självskattade psykiska symtom som nedstämdhet, sömnstörningar, oro, ångest och lättare smärttillstånd, men man kan även avse sjukskrivningsorsak relaterad till stress och psykiatriska diagnoser. Psykisk hälsa har en vidare betydelse än enbart frånvaron av ohälsa. Det handlar bland annat om att […]

Ungas sömn ofta en fråga om livsstil –men inte alltid

Inom barn- och ungdomspsykiatrin är sömnproblem ofta en del av patienternas psykiska ohälsa, och många söker primärt för sömnproblem.

Psykisk ohälsa och alkohol har en nära koppling

Allt sedan 1990-talets ekonomiska kris har ungas psykiska hälsa fått stor uppmärksamhet i medierna. Återkommande larmrapporter har gett näring åt en mediebild av att allt fler unga mår allt sämre [1]. Slutsatserna från Kungl Vetenskapsakademiens state of the science-konferens i april 2010 om trender i barns och ungdomars psykiska hälsa klargör kunskapsläget: »Panelens bedömning är […]