Denna webbplats vänder sig till läkare

5 frågor till Christian Ingvar

5 frågor till Christian Ingvar

Christian Ingvar har tillsammans med Hanna Eriksson skrivit en artikel i veckans tema om melanom.

Varannan timme får en svensk ett nytt malignt melanom

Varannan timme får en svensk ett nytt malignt melanom

Hudmelanom ökar mest av alla tumörsjukdomar. Incidensökningen är drygt 5 procent per år i Sverige. Den enda säkra förklaringen till den kraftiga ökningen är att den svenska befolkningen utsätter sig för en alltför kraftig UV-ljusdos, som leder till akut brännskada. (1 kommentar)

Kirurgi har central roll i behandlingen

Den primära kirurgiska behandlingen vid malignt melanom är välstuderad, och stor konsensus råder i behandlingsriktlinjer världen över. Stora framsteg har dock gjorts inom det medicinska fältet, vilket gör att många av de behandlingsprinciper som tillämpas i dag kommer att behöva omprövas.

Melanom på andra ställen än huden: ögon- och slem­hinnemelanom

Melanom på andra ställen än huden: ögon- och slem­hinnemelanom

Melanom uppstår ibland på andra ställen än i huden, som i ögon och slemhinnor. Dessa melanom har en annorlunda biologi, klinisk bild och behandlas ofta på ett annat sätt än hudmelanom.

Stora framsteg för systemisk behandling vid malignt melanom

De senaste åren har flera nya behandlingar mot metastaserande malignt melanom etablerats. Det rör sig i stora drag om två huvudgrupper av läkemedel: T-cellsaktiverande antikroppar samt hämmare av en signalväg som ofta är överaktiverad i melanom. Dessa nya terapier har medfört att prognosen för patienter förbättrats avsevärt.

Ökad kunskap om familjärt melanom och de bakom­liggande generna

Melanom har en stark inverkan av ärftliga faktorer: mellan 5–10 procent av patienter med melanom har nära släktingar med melanom, och nedärvda CDKN2A-mutationer ses i 5–20 procent av »melanomfamiljer«.

Stor variation hos maligna hudmelanom

Stor variation hos maligna hudmelanom

Anamnestiska uppgifter om förändring över tid övertrumfar som regel till synes benigna morfologiska fynd. Detta gäller även för en tränad undersökare eftersom enkla kännetecken för melanom ofta saknas.

Melanomincidensen fortsätter att stiga

Melanomincidensen fortsätter att stiga

På kort tid har det skett ett paradigmskifte för systemiska behandlingar av spridd mela-nomsjukdom. Samtidigt ser vi en fortsatt incidensökning av hudmelanom i Sverige.