Denna webbplats vänder sig till läkare

Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri

Symtomen vid Tourettes syndrom, vokala och motoriska tics, blir oftast tydliga i sena förskoleåldern. Stress och oro kan förvärra symtomen; därför är en förstående omgivning och ett bra bemötande viktigt. (2 kommentarer)

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs. (3 kommentarer)

Vuxna med utvecklingsstörning en eftersatt grupp i sjukvården

Vi lever betydligt längre än förr, och detsamma gäller personer med utvecklingsstörning. Trots att denna grupp är särskilt utsatt för ohälsa har de sällan tillgång till samma vård på samma villkor som andra.

Autismspektrumsyndrom ersätter Aspergers syndrom och autism

I DSM-5 talas inte om Aspergers syndrom och autism; »autismspektrumsyndrom« har ersatt dessa diagnoser. Svårigheter att samspela med omgivningen är ett kännetecken. Tidig diagnos ger möjlighet till tidigt stöd – och bättre livskvalitet.

ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

Helhetssyn är grunden inom ESSENCE, ett samlingsbegrepp för tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem – problem som till stor del överlappar varandra. ESSENCE-centra som kan stå för helhetssyn även i kliniken borde etableras. 

Ett överlappande och föränderligt landskap

Ett överlappande och föränderligt landskap

Överlappande och komplexa sjukdomsbegrepp är karakteristiskt för det neuropsykiatriska landskapet, som är långtifrån färdigutforskat. Det är därför viktigt att tänka brett i patientmötet – och att träna den kliniska blicken.  (1 kommentar)

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar under barnaår. Men sjukdomsbegreppens komplexitet är svårgenomtränglig, och något nytt behandlingsgenombrott finns ännu inte. (6 kommentarer)