Denna webbplats vänder sig till läkare
Delaktighet grunden för en lyckad behandling av psykossjukdomar

Delaktighet grunden för en lyckad behandling av psykossjukdomar

Att välja rätt behandling till patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar kan vara svårt. Antipsykotisk läkemedelsbehandling bör kombineras med psykosociala insatser. Viktigt är också att patienten görs delaktig i val av behandling.  

Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat

Sedan sjukdomen schizofreni först definierades för cirka 100 år sedan har åsikterna kring prognosen för tillfrisknande varierat. Forskningen under 2000-talet talar dock för en dålig långtidsprognos. (1 kommentar)

Nya rön om schizofreni kan ge ny diagnostik och behandling

Nya rön om schizofreni kan ge ny diagnostik och behandling

Tack vare ett intensivt internationellt samarbete kan frågetecknen kring schizofreni börja rätas ut. Dagens heta hypoteser kretsar kring bland annat det hundratal genvarianter som kan kopplas till sjukdomen samt immunsystemets roll.

Högre dödlighet och somatisk sjuklighet vid psykossjukdom

Det finns många tänkbara förklaringar till varför människor med psykossjukdomar dör i förtid. Ökad förekomst av somatisk sjukdom kan bero på läkemedelspåverkan och livsstilsfaktorer men också underbehandling och underdiagnostik. 

Utredning och uppföljning kräver arbete i samverkan

Utredning och uppföljning kräver arbete i samverkan

Vård- och stödsamordning i ett multiprofessionellt team är en grundbult i kontakten med personer med psykossjukdom. En bra och sammanhållen behandling är viktig, inte minst för att förhindra självmord och våld mot andra.

Psykossjukdomar – myt och verklighet

Människor med psykossjukdomar är omgärdade av fördomar och missuppfattningar. Förutom det lidande som själva sjukdomen orsakar drabbas denna grupp ofta av utanförskap och svårigheter att få arbete och rätt vård.

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom

Skam, skuld, utanförskap och marginalisering – personer med psykisk sjukdom (särskilt schizofreni) och deras anhöriga är stigmatiserade i dagens samhälle. En tung börda att bära, förutom sjukdomen i sig. Ökad kunskap kan ge andra attityder.