Denna webbplats vänder sig till läkare
Reperfusionsbehandling vid akut stroke har lett till paradigmskifte

Reperfusionsbehandling vid akut stroke har lett till paradigmskifte

17 procent av patienter med akut propporsakad stroke behandlas med reperfusionsbehandling, men tillgängligheten varierar regionalt och metoden kunde användas oftare. Denna översikt sammanfattar utvecklingen som skett inom intravenös trombolys och mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke. (1 kommentar)

Förebyggande behandling efter ischemisk stroke/TIA har effekt

Förebyggande behandling efter ischemisk stroke/TIA har effekt

Sekundärprevention efter stroke/TIA inleds ofta i akutskedet och är effektiv för att undvika återinsjuknande. Typ av stroke/TIA och dess bakomliggande orsak påverkar vilka insatser som behövs. Denna artikel beskriver insatserna och när de behöver individanpassas.

Modern handläggning av intracerebralt hematom

Handläggning och behandling vid intracerebralt hematom

Målet vid akut handläggning av intracerebrala hematom är att minska risken för fortsatt expansion, stabilisera patienten och utreda etiologin. Tidig prognostisering har ofta otillräcklig precision, och det är vanskligt att fastslå entydiga behandlingskriterier.

Strokerehabilitering organiserad med ett vårdkedjeperspektiv

Strokerehabilitering ur ett vårdkedjeperspektiv

Stroke kräver livslång strukturerad uppföljning med fokus på medicinsk behandling, livsstilsfaktorer, psykiskt och fysiskt mående, aktivitetsförmåga och delaktighet. Det finns stark evidens för teambaserad strokevård och rehabilitering i akut och subakut fas samt beprövad erfarenhet av teambaserad rehabilitering i senare skede.

Ett flertal tillstånd i hjärtat ökar risk för ischemisk stroke/TIA

Ett flertal tillstånd i hjärtat ökar risken för ischemisk stroke/TIA

Samtidig förekomst av hjärtsjukdom och andra orsaker till stroke är vanlig.

Vanliga etiska frågor inom strokevården

Etiska dilemman i strokevården

Vem ska ha företräde? Behandling utan samtycke? EJ HLR? Det är några av de frågor som medarbetarna ofta möter.

Akut handläggning och behandling av TIA minskar risken

TIA – akut handläggning och behandling minskar strokerisk

TIA indikerar en ökad risk för stroke, som högst under de första veckorna efter ett insjuknande. Akut handläggning och behandling minskar strokerisken avsevärt.

Tema Stroke: Positiva resultat med en allt bättre behandling

Positiva resultat av bättre behandling

Avsnitten i temanumret belyser flera nya, ibland banbrytande landvinningar. Detta, liksom aktuella riktlinjer för strokesjukvård är av största vikt att känna till för alla som ansvarar för patienter med stroke, både akut och senare, skriver gästredaktörerna Mia von Euler och Arne Lindgren.