Denna webbplats vänder sig till läkare
Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusioner kan vara livräddande för intensivvårdspatienter men är också förknippade med komplikationer. Det är viktigt att individualisera besluten.

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Det saknas en nationell beredskapsplan för blodförsörjning vid kris- och katastrofhändelser, dessutom är regionala och lokala planer begränsade. En nationell beredskapsplan för att snabbt kunna öka blodtillgången vid stora akuta behov bör implementeras.

Blodtransfusion kräver god logistik

Blodtransfusion kräver god logistik

I detta temanummer presenteras och diskuteras indikationer för blodtransfusion i olika patientgrupper; från neonatalvård, obstetrik och kritiskt sjuka till olika katastrofscenarier.

Blodtransfusion inom pediatrik – vanliga situationer

Blodtransfusion inom pediatriken – de vanligaste situationerna

Transfusioner ska ges på medicinsk indikation och efter en helhetsbedömning av den enskilda patienten.

Blodkomponenter och helblod – så framställs och används de

Blodkomponenter och helblod – så framställs de och används de

Det finns medicinsk evidens för en generellt restriktiv transfusionsstrategi. Vid stora blödningar rekommenderas en balanserad ersättning av de olika blodkomponenterna. Helblod har börjat användas och utvärderas prehospitalt.

Postpartumblödningar med blodtransfusioner har ökat

Allt fler blödningar post partum med behov av blodtransfusioner

För att minska antalet blodtransfusioner vid förlossning är det viktigt med rutiner för profylaktiska och akuta åtgärder samt att man vid blodtransfusion på grund av postpartumanemi utvärderar varje enskild enhet och i större utsträckning överväger järnsubstitution.

Viktigt väga in risk för komplikation vid blodtransfusioner

Risk för komplikationer viktig att väga in inför transfusioner

Artikeln ger en överblick över oönskade effekter av blodtransfusioner samt en uppskattning av förekomst i Sverige.