Denna webbplats vänder sig till läkare

Psykisk sjukdom hos äldre vanligare än demens

Äldre med psykisk sjukdom har dålig prognos och ökad risk att insjukna i somatiska sjukdomar. De flesta psykiska sjukdomarna hos äldre är behandlingsbara men kan kräva stor kunskap om såväl sjukdomarna som behandlingsstrategier.

Modern demensvård på gång tack vare nationella riktlinjer

Med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens gick startskottet år 2010 för utveckling av en modern demensvård. Samverkan primärvård–specialistvård och landsting–kommun/privatvård är grunden för att sätta patienten i fokus.

Äldres läkemedels­behandling måste bli säkrare

Läkemedelsbehandlingen av äldre är omfattande och ibland riskabel vad gäller biverkningar, följsamhet och interaktioner. Med dagens fragmentiserade vård är det viktigt att finns någon som har en helhetsbild av en patients totala förskrivning.

Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition

För ungefär hälften av de personer över 65 år som hade kommunalt bistånd för vård och omsorginsatser var biståndsbesluten relaterade till mat, måltider eller nutrition. Det visar en punktprevalensstudie i Örebro kommun.

Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande

Äldre behöver – precis som alla andra – känna gemenskap, delaktighet och mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. Men att utveckla bra aktiviteter för äldre kräver rätt kompetens och rätt resurser. Dit har dagens äldreomsorg en bit kvar.

Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre

Nästan alla artiklar inom äldreområdet inleds med fakta om att den åldrande befolkningen i framtiden kommer att ställa allt högre krav på vård och omsorg. Sanningen är att vi i Sverige redan nu är i en situation där vi inte har tillräckliga resurser för att ge den äldre befolkningen en vård och omsorg av hög […] (4 kommentarer)

Palliativ vård – på väg mot en ökad kunskapsbas

Palliativ vård – på väg mot en ökad kunskapsbas

Av de som dog i Sverige under år 2011 var 87 procent 65 år eller äldre och 71 procent 75 år eller äldre [1]. Detta innebär att allt fler personer med kroniska sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga och multisjuklighet kommer att behöva palliativ vård. I de högre åldersgrupperna ökar hjärt–kärlsjukdomar som dödsorsak, samtidigt som cancerdödligheten minskar. Det […]

Vården måste bli personcentrerad

Vården av äldre står inför ett avstamp. Tack vare befolkningsutvecklingen ökar antalet äldre människor nu mycket snabbt. Detta ställer nya krav på vård och omsorg – för att möta framtiden måste vården bli personcentrerad och utgå från den enskilde äldres specifika behov.