Denna webbplats vänder sig till läkare

Affektiva syndrom är dödliga – självmordsrisken är hög

Samhällets kostnader i samband med depressionssjukdom har ökat under senare år [1]; de indirekta kostnaderna orsakas av bl a utebliven arbetsinsats och för tidig död. De stora kostnaderna kan bero på att sjukdomen är vanlig; i en svensk undersökning av självrapporterad depression var förekomsten hög­re hos unga människor än hos medelålders [2]. Det är dock osäkert […]

Depression från vaggan till graven

Depression är en sjukdom som kan debutera från spädbarnstid till ålderdom. Depression leder till stort lidande för den drabbade och för närstående. Den har ofta ett recidiverande förlopp, ger nedsatt funktion, leder ofta till ett förkortat liv, finns i samma utsträckning i alla kulturer och orsakar höga kostnader för samhället. Depression hos spädbarn Under 1940-talet […]

Att skilja mellan depression och utmattnings­syndrom

För några år sedan publicerades i Lancet en metaanalys av hur väl allmänläkare i 41 studier kunde diagnostisera depression bland mer än 50 000 primärvårdspatienter [1]. Det genomsnittliga resultatet var inte upplyftande, även om spridningen var stor. I genomsnitt kunde en motiverad allmänpraktiker korrekt diagnostisera ungefär hälften av fallen. I den efterföljande diskussionen påpekades bl a att […]

Bipolärt syndrom – en ­psykiatrisk kärnsjukdom

Det är viktigt att särskilja bipolär sjukdom från de vanligare unipolära affektiva syndromen eftersom behandlingen skiljer sig åt [1]. Att manier och depression växlar med varandra över tid har varit känt sedan senantiken, men kom mot slutet av 1800-talet att beskrivas av Magnan och Falret i Frankrike och Kraepelin i Tyskland. Begreppet bipolär psykos lanserades […]

Specialiserad öppenvård ­effektivt vid ­affektiv sjukdom

Psykiatrin i Sverige har de senaste fem decennierna genomgått en rad strukturella och organisatoriska förändringar. En av de stora och genomgripande förändringar som genomfördes under 1980-talet var sektoriseringen. Syftet var att göra psykiatrin mer tillgänglig genom närhetsprincipen. Verksamheten organiserades efter geografiska områden, och den psykiatriska öppenvården kom att omfatta i stort sett hela det psykiatriska […]

Depressionsbehandling – då, nu och i framtiden

Evidensläget för vårt utbud av behandlingsalternativ vid unipolära depressiva tillstånd har sammanfattats i en stor SBU-rapport [1] och nationella riktlinjer har utformats [2]. En central fråga som återigen blev tydlig, särskilt vid utarbetandet av de nationella riktlinjerna, var att diagnosen depression varken är homogen eller lättavgränsad [3]. Depressionstillståndens mångformighet och kanske olika etiologi har betydelse […]

En utmaning för ­vården och samhället

Diagnostiken av affektiva syndrom har både förändrats och förfinats. Tillstånden är mycket ofta återkommande, och ibland årstidsberoende. ­Tiden på året när sjukdomen uppstår kan också vara avgörande för såväl ­diagnostik som ­behandling. Ibland ­talar man om bio­logiska rytmrubbningar bakom affek­tiva syndrom. Depressioner är betydligt van­ligare hos kvinnor än hos män. Därför har man sökt ökad […]