Denna webbplats vänder sig till läkare

Folkhälsans stöttepelare

Vaccinationer har sedan länge varit ett ämne för debatt. Trots att det är odiskutabelt att det knappast finns någon åtgärd (möjligen förutom förbättrad levnadsstandard) som medfört större vins­ter för folkhälsan än vaccinationer, har de omgivits med både fascination och skepsis. Den sannolikt positiva grundinställningen till vaccinationer varierar, och under det senaste decenniet har vi sett […]

Nya vacciner aktuella för barn- och skolhälsovården

För närvarande rekommenderas alla svenska barn vaccination mot 8 sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio (typerna 1, 2 och 3), Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom rekommenderas barn med etniskt ursprung i länder med hög prevalens av tuberkulos respektive hepatit B vaccination mot dessa sjukdomar. Det rekommenderade schemat för grundvaccination och påfyllnadsdoser, […]

Vaccinscheman inom EU behöver göras mer lika

Det är välkänt att det finns stor variation inom Europa avseende vilka vaccinationsscheman som tillämpas [1]. Det har till och med ifrågasatts om inte alla dessa variationer på samma tema innebär ett hinder för rörligheten inom EU. Sett ur vaccinindustrins synvinkel innebär mångfalden nationella vaccinprogram att många studier krävs om produkten ska kunna vara dokumenterad […]

Vaccination ger bra immunsvar hos barn

Det nyfödda barnet möter en hel del bakterier – de flesta beskedliga, några mer aggressiva – som inducerar utvecklingen av barnets specifika immunsystem. Det finns olika uppfattningar om hur immunförsvarets olika delar och funktioner ska delas upp och benämnas. Vissa förespråkar indelning i medfött respektive adaptivt försvar, men här indelas i icke-specifikt, gruppspecifikt och specifikt […]

Specialistmottagning skräddarsyr vaccinationer

Vaccinationer är en av världens mest framgångsrika medicinska åtgärder [1]. Flera sjukdomar har helt eller delvis försvunnit i länder där vaccinationstäckningen är god, varvid allmänhetens kännedom om sjukdomarna, deras naturalförlopp och komplikationer successivt minskat samtidigt som vaccinernas eventuella biverkningar har uppmärksammats. Dagens småbarnsföräldrar kan känna ett stort tryck att låta vaccinera sina barn mot sjukdomar […]

Samhällsekonomiska konsekvenser av vacciner

I en nyligen utgiven studie om den svenska vaccinmarknaden beräknades de totala vaccinkostnaderna år 2005 till 435 miljoner kronor, eller 1,8 procent av de totala läkemedelskostnaderna i Sverige [1]. I samma studie visas att de totala kostnaderna för vacciner har ökat snabbare än övriga läkemedelskostnader åren 1992–2005. Privat finansierade vacciner stod främst för volym- och […]

Socialstyrelsen har sista ordet

»Hur stort ansvar ska samhället ta för att skydda sina medborgare mot sjukdom?« Svaret på frågan om statens roll när det gäller individens hälsa har varierat med olika samhällssystem. De smittsamma sjukdomarna har dock intagit en särställning; samhället har där nästan alltid tagit en aktiv roll på grund av att dessa sjukdomar är just överförbara. […]